Raden Haji Abdul Halim - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:1155071
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Raden Haji Abdul Halim [Kasultanan Banten]
Сахрана: Makam Sukaraja Bogor

2

21/2 <1+?> Nyi Raden Samroh [Kasultanan Banten]

3

31/3 <2+?> RH Idris [Wiratanudatar]

4

41/4 <3> KHR Nuh [Wiratanudatar]
Рођење: 1879
Смрт: 20 март 1966, Cianjur
Catatan Admin : Endang Suhendar alias Idang


Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Садржај

Riwayat Jumenengna : R.H.MUHAMMAD NUH Bin R.H. IDRIS (Kaum, Cianjur)

R.H.Muh Nuh dilahirkeun di Kaum, Kota Cianjur, kalebet ulama jumhur sa-jawa barat; parantos mulih ka Rahmatul1ah di-Cianjur, dina wengi Senen jam 19.30 WIB, 28 Hapit 1385/20 Maret 1966. waktu aya lini gede di Cianjur anjeunna murangkalih keneh, nembe nangkuban yuswana 7 sasih.

Didikan sareng Pangajaran Anjeuna

Dina waktu jumeneungna ngawitan nyandak pangajaran ti pasantren2 anu maraju di Cianjur, nyata Pasantren Gayam jeung Bunikasih, anjeuna ngaos Qur'an sareng Fardu A'in di Baing HoliL di Kampung Sayang Heulang, Kota Cianjur. Anjeuna saterasna masantren di Gudang, Tasikmalaya. Samemeh Ajengan Gudang H. Suja'i pupus, anjeunna kungsi angkat ka Gudang (Tasikmalaya), nepangan Guru Anjeuna.

Waktos angkat ka Mekah, anjeunna neraskeun aosanana di Juragan Guru Muchtar (Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Bughuri) anu ramana ti Bogor (Rd. Aria Natanagara (Dalem Rd. Moh. Tobri Bogor), ari ibuna teureuh Cianjur, masih keneh wargi R.H. Muh Nuh. Lamina mukim di Mekkah 5 taun. Saur guru R.H. Muchtar, "Noh, anjeun mah ngaji teh geus bae di Ama, lantaran bisi matak riweuh".

Samulihna ti Mekkah, anjeunna ngawuruk ngaos, bari nyeueurkeun motola'ah kitab-kitab; anu diaos teh lain kitab-kitab agama bae, tapi kitab-kitab sareng buku-buku anu patali sareng elmu panemu umum deuih, seperti : elmu bumi, elmu alam, elmu falaq, majalah basa Arab Jst. Kantos anjeunna ngaos di Sykh Ali Madani, babakuna tina bab elmu Tarekat Tijaniyah. Santri anjeunna anu kadeuheus nyaeta Ajengan Haji Abdurrahman Al-Marhum Purwakarta, kalbet santri anu tiasa nuturkeun lacak anjunna.

Cepengan sareng Pamadeganana

Anjeunna hafal Qur'an, wiridan anu salamina diamalkeun ngaos Qur'an. Cepengan sareng pamadeganana tina perkara torekat, kalintang saena, ngan susah diamalkeunana, malah sok aya nu nyeleweng, lantaran nampana (atawa ngalampahkunana) henteu tamat. Kira-kira sataun deui ka pupus, anjeunna maparin dua Kitab ka putrana (KHR Abdullah bin Nuh), nu kahiji Kitab Tarekat, asal-usulna aulia, nu hiji deui Al-Ibris, alam pawalian, sarta naon anu matak heneng tina eta kitab ku anjeunna diterangkeun. Dina urusan masalah furu', seperti talafuz-binniat, talqiea, jst. kapungkur anjunna sok munadsarah, naha ku lisan atawa ku tulisan (karangan-karangan), tapi kadieunakeun rupina ngaraos kuraag penting ngadegkeun munadsarah urusan furui'. Kana urusan kanagaraan (politik) anjeunna ngabanduagan sering anjeunna naroskeun ka nu ziarah ka anjeuuna oge tina urusan Gestapu PKI. jst.

Nasabna

Ari nasabna (katurunanana), R.H. Muh Nuh putra R.H. Idris, putra R.H. Munji, anu pupus katinggang tihang masjid, nuju orad ba'da Ashar. Masjid Jami Kota Cianjur runtuh kulantaran lini gede tea. R.H. Husen, anu katelah ajengan Ciajag oge kapi eyang anjeunna.

Padamelan sareng Amal-Amalna

Sajaba tinu kasebut bieu, anjeunna sok ngawuruk ngaos di Madrasah Kaum saban minggu, di Pabuaran, di Masjid R.H. Saleh saban Kemis. Anjeunna jadi Majlis Konstituante, samemeh anjeunna nampi kaanggotaan, anjeunna kungsi angkat heula ka K.H. Abdulhalim Majalengka, saja musyawarah ieu perkara. Anjeunna nu ngadegkeun Jum'ah I'anah, kagungan cita-cita ngadamel paguron jeung tempat pndidikan ka-islaman, kalayan dorongan kapi eyangna R.H. Tolhah Al-Holidi. Ngadegna I'anah dina taun 1912, nepi ka ayeuna leuwih ti setengah abad. Jaba ti eta anjeunna ngiring ngadegkeun Madrasah Mu'awanah sareng syd Abdulkadir Al-Jufri.

Kitab-kitab anu diwurukkeun, nyaeta : Tafsir Jalalin, Ihya Ulumuddin, Sabilal Muhtadin, sareng Bughiyatul-Nusytarsyidin. Sareng sok ngadamel pamandangan-pamandangan kenging nukil rupa-rupa kitab, nyaeta anu dikumpulkeun ku anu nulis, anu mangrupa ieu buku... "LENYEPANEUN". Ari ngaosna tafsir sakaemut nu nulis, saparantos puluhan taun, malah saurna teh "Tafsir Jalalain" teh ringkes, sagala aya, aya Nahuna, aya Balagahna, jst. Anjeunna kungsi jadi Advisor (Juru Nasehat) Syarikat Islam (SI), anu disesepuhan ku Almarhum HOS Tjokroaminoto, malah dina nalika aya kajadian "SI Afdeeling B", anjeunna kenging tekanan berat ti pamarentah jajahan hindia walanda.

Dikutif/Diketik ulang tina buku "LENYEPANEUN", YAYASAN PERGURUAN ISLAM I'ANAH CIANJUR (20-10-1983)

5

51/5 <4> KHR Abdullah bin Nuh [Wiratanudatar]
Рођење: 30 јун 1905
Dilahirkan di Kampung Bojong Meron, Kota Cianjur, pada 30 Juni 1905. Sekembali dari Makkah, KH Abdullah bin Nuh belajar di Madrasah al-I’anah Cianjur yang didirikan oleh ayahandanya. Kemudian ia meneruskan pendidikan ke tingkat menengah di Madrasah Syamailul Huda di Pekalongan, Jawa Tengah. Bakat dan kemampuannya dalam sastra Arab di pesantren ini begitu menonjol. Dalam usia 13 tahun, ia sudah mampu membuat tulisan dan syair dalam bahasa Arab. Oleh gurunya, artikel dan syair karya Abdullah dikirim ke majalah berbahasa Arab yang terbit di Surabaya. Kemahirannya dalam bahasa Arab mengantarkan KH Abdullah bin Nuh dikirim ke Universitas al Azhar, Kairo, Mesir. Di sana ia masuk ke Fakultas Syariah dan mendalami fiqih Mazhab Syafii. Setelah dua tahun belajar di Al Azhar, KH Abdullah bin Nuh berhasil mendapat gelar Syahadatul ‘Alimiyyah yang memberinya hak untuk mengajar ilmu-ilmu Keislaman. Tahun 1945-1946, ia memimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tahun 1948-1950, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Yogyakarta. Kiai pejuang ini wafat pada 26 Oktober 1987, setelah kurang lebih 17 tahun bermukim di Bogor dan mengabdikan ilmu agamanya bagi masyarakat sekitar. Nasabnya dari laki laki KH Abdullah bin Nuh bin RH Idris, bin RH. Arifin, bin RH Sholeh putra, RH Muhyiddin Natapradja bin Aria Wiratanudatar V bin Aria Wiratanudatar IV bin Aria Wiratanudatar III bin Aria Wiratanudatar II bin Aria Wiratanudatar I bin Aria Wangsagoparana Nasab dari perempuan KH Abdullah bin Nuh bin RH Idris, binti Samroh bin H Abdul Halim/Ratu Ibad, Sukaraja, Bogor binti Ratu Naqibah binti Ratu Dewi binti Ratu Kawung bin Pangeran Purbaya bin Sultan Abul Fattah/Sultan Ageng Tirtayasa, Banten bin Sultan Abul Maali bin Sultan Abul Makfir Mahmud abdul Kadir Kenari bin Sultan Maulana Muhammad bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanudin, Banten bin Sunan Gunung Jati, Cirebon