Adriaen Jacobs op 't Dorp b. ~ 1555 bur. 1623

Из пројекта Родовид

Особа:864620
Рођени род op 't Dorp
Пол мушки
Цело име (рођено) Adriaen Jacobs op 't Dorp

Догађаји

~ 1555 Рођење:

1605проц Рођење једног детета: Neeltje Aryens op 't Dorp [op 't Dorp] b. 1605проц d. >26 јул 1663

1623 Сахрана: Charlois

Напомена

Andere kinderen:

  • Dirck, ca. 1600, Charlois - ca. 1649
  • Leendert, ca. 1600
  • Maritge, ca. 1600 - < 3 Jun 1662

Eerste huwelijk met Barbara Arents. Uit dit huwelijk:

  • Marijke
  • Jacob

Derde huwelijk met Aerjaentje Dircksdr. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vierde huwelijk met Bastiaentje Bastiaensdr. Uit dit huwelijk:

  • Bastiaen, ca. 1614 - > 28 Aug 1635

Bastiaentje hertrouwde met Abraham Cornelisz in 't Veld.

Hij was boer op een hofstede nabij de kerk te Charlois, landeigenaar en -huurder te Charlois, kerkmeester (1583, 1584, 1586, 1587, 1614, 1615), ouderling (1606-1607), diaken (1608) en schepen (1615-1619) van Charlois, waarsman van de Sinte Jans Polder (kennelijk onder Charlois gelegen) (1602-1603), begr. Charlois 1623 (in de kerk 'int hoochkoer').

Zeker sedert 1582, van welk jaar de kerkrekeningen van Charlois bewaard zijn gebleven, was Adriaen Jacobsz. Optdorp pachter van land van de kerk van Charlois.

Op 15-3-1583 wordt Adriaen Jacobs opt Dorp genoemd als bruiker van land in de polder Robbenoord onder Charlois.

Bij onstentenis van secretaris-kerkmeester Adriaen Jacobs Opdorp werd de jaarrekening der kerkmeesters van Charlois over 1586/1587 door de schoolmeester opgemaakt.

In 1591 had Adriaen Jacobsz. ('Stoopgen'= doorgehaald) een zevende part van 10 m. 2 h. 5 r. land in Charlois voor negen jaren in pacht van het Heilige Geesthuys te Rotterdam. Kennelijk had hij dit land sedert ca. 1583 in huur, want in 1592 nam Adriaen Jacobsz. op Dorp met Michyel Willemz. en Willem Pyetersz. dit gehele perceel in huur voor de tijd van vijfjaar.

Op 10-6-1606 trad Adriaen Jacops op Dorp, inwoner van Charlois, op als gekoren voogd van Pieter Eelant en zijn dochter Catelijna Pieters.

Op 1-6-1609 verklaarde Bastiaen Lenartss. Verschoor, inwoner van Charlois, aan Jacob Adriaenss. en Jacob Corneliss. Wagemaecker, als getrouwd hebbende Marijcken Arentsdochter, kinderen van Adriaen Jacobs op Dorp, 'daer moeder aff was Berber Arentsdochter', 1650 Car. gld. schuldig te zijn inzake koop van ca. 3 m. land, waarvan Adriaen Jacobs op Dorp die dag gifte had gedaan. De koopsom van 675 gld. werd contant voldaan en tevens nam de koper nog het bedrag 150 Car. gld. voor zijn rekening waarmee het land was belast ten behoeve van Ocker Pieterss. te Rotterdam. Dit land lag in het Catendrechtse block te Charlois en was belend oost: Adriaen Euwoutss. schout, zuid en west: de erfgenamen van Cornelis van Nierop in den Hage en noord: 'den catendrechtsen hoogendijck'.

Adriaen Jacobs op Dorp, inwoner van Charlois, verklaarde op 20-8-1609 aan Joncheer Arnolt van Asewijn, heere van Ruwiel, 200 Car. gld. schuldig te zijn als rest van een bedrag van 400 gld. dat hij met Adriaen Dircxs. als borg schuldig was voor zijn broeder Isbrant Jacobss. Als zekerheid voor dit bedrag stelde hij zijn 'rootpannen huis ende erve' in het dorp Charlois, gelegen 'benevens sijn wooninghe', belend oost: 'den gemeene lants slop', zuid en west: Adriaen Jacobs op Dorp en noord: 'de straet'. In de marge van de akte staat opgetekend dat Adriaen Jacobs op 't Dorp op 2-8- 1610 de brief had vertoond en dat deze was gecasseerd etc.

Op 14-11-1610 werd Arye Jacops op 't Dorp vermeld als lidmaat te Charlois.

Op de rechtdagen van 13 en 15-5-1611 was Adriaen Jacobsen opt Dorp voor het gerecht te Charlois gewikkeld in een proces tegen ene Maximiliaen.

Op de op 11-6-1611 te Charlois gehouden rechtdag eiste Adryaen Gheritsen Muelenaer van Adriaen Jacops op t Dorp, 'als waersman geweest zijnde van Sinte Jans polder in den jare 1602 ende 1603', een betaling voor arbeidsloon en verschoten geld aan de polder.

Op 23-6- 1611 verbond de te Charlois woonachtige Adriaen Jacops opt Dorp 1½ m. bruikwaar weiland in Robbenoord tot bevrijding van voor hem gestelde borgtocht door zijn schoonzoon ('swager') Jacob Cornelisz. Wagenmaker.

Op de rechtdag 8-7-1611 legde de Charloisse schout Adriaen Euwoutsen uit naam van de heer Jan de Bye in Den Haag beslag op vier melkbeesten en twee merriepaarden van Adriaen Jacobsen, die graasden op de Bye's 'kulckland' in Charlois en dat vanwege de betaling van achterstallige landpachten over de jaren 1604-1610.

In 1613 werd Adriaen Jacobsen opt Dorp wederom op de rechtdag gedaagd, deze keer i.y.m. te betalen landhuur aan Mr. Dirck van der Warff te Rotterdam.

Adriaen Jacobsen Op 't Dorp in Charlois wordt genoemd in een akte van 8-2-1614 in verband met kennelijk een perceel leenland van Putten te Charlois.

Op de te Charlois gehouden rechtdag van 8-3-1614 eiste Bastiaen Cornelissen Verschoor van Opt Dorp de betaling van 22 gld. als restant van een obligatie die Opt Dorp ten behoeve van de erfgenamen van (zijn dorpsgenoot) Adriaen Jacobsen Stoop op 24-2-1608 had gepasseerd.

Adriaen Jacobss. op 't Dorp, inwoner van Charlois, verkocht op 11-6-1614 aan Wouter Heijndricx, wonende te Charlois, een jaarlijkse losrente van 15 Car. gld. over een hoofdsom van 250 gld. Hij verzekerde dit op twee huizen, 'erve, telinge ende plantagie', te weten zijn 'bouhuys', alwaar hij toen woonde, en zijn 'root panne huys', welke beiden waren gelegen op het dorp Charlois aan de zuidzijde van de kerk, oostelijk belend aan 'het gemeenelantslop ofte het padt', zuid: 'het armen huijs tot Rotterdam', west: Hermen Lenertss. Pors en noord: 'de straet'. Het 'bouhuys' was nog belast met 421 gld., toekomende zijn zoon Jacob Adriaenss. en Jacob Corneliss., als getrouwd hebbende zijn dochter Marijcken Adriaens, kinderen van zijn eerdere huisvrouw Berber Arentsdr. Genoemde Jacob Arienss., wonende in Rhoon, en Jacob Corneliss., wonende in Charlois. compareerden mede.

Een akte van 12-5-1615 spreekt van Adriaen Jacopsen opt Dorp als crediteur van de desolate boedel van Anthonis Janssen (akte van 8-1-1613).

Op 25-5-1616 legde Adriaen Jacobss. opt Dorp, oud ca. 60 jaar, schepen van Charlois, tezamen met de oudschepen Lenaert Willemss. Verschoor, oud ca. 72 jaar, Pieter Ghijss. Cortpenning, oud ca. 70 jaar en de ca. 64 jaar oude Egbert Aertss., allen inwoners van Charlois, een verklaring af over van oudsher onbeheinde gemeenlandsslóppëh tussen de raye (?) van Katendrecht en de sluis van Charlois en dat na gerechtelijke dagvaarding door de dijkgraaf en hoogheemraden van Charlois.

Op de te Charlois gehouden rechtdag van 28-10-1617 eiste Jan Herpersen van Adriaen Jacobsen opt Dorp de betaling van twee jaren omslag van 3 m. 4 r. land, alsmede betaling van verponding over land in de polder Robbenoord van de jaren 1599 en 1600.

Op de rechtdag te Charlois van 17-10-1620 eiste Opt Dorp 12 gld. van Jan Janss. I(i)serman vanwege een restant van huishuur. De gedaagde verweerde niet aan de betaling te hebben voldaan omdat hem reparatie aan het huis beloofd was.

Op de rechtdag van 14-11-1620 trad Adriaen Jacobss. opt Dorp op als gekoren voogd van Maritgen Jacobsdr., weduwe van Jacob Claesz., in haar zaak tegen haar schoonzuster Helena Jansdr., de vrouw van de zich dan in Oost-Indië bevindende Jan Claesz.

Het is mogelijk dat deze Maritgen Jacobsdr. een zuster van Opt Dorp was. Opt Dorp werd nog in diverse akten in het oudste rechtboek van Charlois (loopt van 1611-1632) vermeld gevonden.

Blijkens een akte gedateerd 14-4-1624 was Bastiaentgen Bastiaens, de weduwe van Opt Dorp, toen inmiddels hertrouwd met Abraham Corneliss.

Abraham Corneliss. in 't Velt, inwoner en mede-schepen van Charlois, als getrouwd hebbende Bastiaentge Bastiaensdr., weduwe wijlen Adriaen Jacopss. op 't Dorp, verkocht bij akte van 5-4-1626 aan Arent Maertenss., ambachtsheer van Barendrecht en Schobbelandsambacht, een jaarlijkse losrente van 37 Car. gld. 10 st. over een hoofdsom van 600 gld. Hij verzekerde dit op 'sijn bouwoninge daer hij inne woont met erve, bergen en schueren, telinghen ende plantagien' op het dorp van Charlois. Dit was belend oost: 'sijn comparants root panne huys of 't gemeenlantsslop', zuid: 'd' armen huyse tot Rotterdam', west: Clement Lenertss. en noord: 'de straet'. Deze bouwwoning en het rood pannen huis waren belast met een schuld van 250 gld. hoofdgelds ten behoeve van Wouter Hendrickx volgens de brief van 11-6-1614 en nog met 225 gld. toekomende de ca. 12 jaar oude Bastiaen Arentss., weeskind van de voornoemde Adriaen Jacopss., die Bastiaenge Bastiaensdr. Bij vertichting boven 'sijn mont cost, cleeden, reeden, leeren lesen, schrijven ende ander eerlijck exersitie ende eerlijck wtte setten' etc. tot mondige dage of huwelijkse staat daartoe beloofd had. Mede compareerden Cornelis Lenertss., vader van Abraham, Geen Aelbrechss., wonende in Katendrecht, en Euwout Pieterss., wonende te Charlois, en stelden zich als Abraham's borgen.

Abraham Corneliss. in 't Velt, wonende te Charlois, als getrouwd hebbende Bastiaentge Bastiaens, dochter van Heyndricken Huyge, voor zichzelf, en Heyndrick Wijte Suythouck, als geïnstitueerde voogd over de onbejaarde kinderen van Huyg Bastiaenss, de zoon van Heyndricken Huyge, en hen nog sterk makende en ieder vervangende de bejaarde kinderen van Grietge Bastiaens, dochter van voornoemde Heyndricken Huyge, allen als haar erfgenamen, transporteerden bij akte gedateerd 10-4-1627 aan Eeuwout Pieterss. Dunnebier een huis met erf, boomgaard en beplanting aan ’s Heerendijck op Smitshoek in Charlois. Voldaan werd met een schuldbrief ten bedrage van 544 gld.

Dezelfde dag werd de schuldbrief opgemaakt, waarin Heyndricken Huige, in haar leven inwoonster van Smitshoek werd genoemd. Lauris Crijnen en (de mede-verkoper!) Abraham Corneliss. in 't Velt, mede-schepenen van Charlois, stelden zich als borgen voor Eeuwout Pieterss. Dunnebier.

In 1627 procedeerde de weduwe van Adriaen Jacobss. opt Dorp met haar broeder en gekoren voogd Lenart Bastiaenss. tegen de erfgenamen van haar overleden man. Jacob Adriaenss. En Jacob Comeliss. Wagemaker, Huybert Janss., als voogd van het weeskind Bastiaen Adriaenss., tezamen vervangende medevoogd Dirck Pioenen, en overlegden een minuut van de uitspraak van de schepenen van Charlois gedateerd 28 maart.

In een akte gedateerd 28-8-1635 legden op verzoek van Abraham Cornelisz. Int Velt en zijn 'schoonsoon' (lees: stiefzoon) Bastiaen Adriaensz. opt Dorp, wonende te Charlois, Jacobus Lansberge, 'medicinen doctor', en Mr. Christiaen Weyts, chirurgijn, beide wonende te Rotterdam, een verklaring af over een kwetsuur omtrent de navel van de inmiddels gestorven Charloissenaar Pleun Adriaensz. Huyser.


Од прародитеља до унучад

 
== 1 ==
Christina Pleune Verschoor
Рођење: 1575проц
Сахрана: 1607, Charlois
Adriaen Jacobs op 't Dorp
Рођење: ~ 1555
Сахрана: 1623, Charlois
== 1 ==
Деца
Jacob Ariens Nuchteren
Хришчанство крштење: 14 октобар 1601, Ridderkerk
Смрт: изм 17 август 1662 и 30 март 1663
Neeltje Aryens op 't Dorp
Рођење: 1605проц
Смрт: >26 јул 1663
Деца
Унучад
Cornelia Jacquesse van Vreem (Smit)
Хришчанство крштење: 14 септембар 1644, Alblasserdam
Брачно одобрење: Gijsbert Jacobs Nuchteren , Ridderkerk
Свадба: Gijsbert Jacobs Nuchteren , Ridderkerk
Смрт: 25 септембар 1719, Ridderkerk
Gijsbert Jacobs Nuchteren
Хришчанство крштење: 27 новембар 1633, Ridderkerk
Брачно одобрење: Cornelia Jacquesse van Vreem (Smit) , Ridderkerk
Свадба: Cornelia Jacquesse van Vreem (Smit) , Ridderkerk
Смрт: 15 септембар 1704, Ridderkerk
Унучад

Остали језици