Familija: Piotr Alexeïevitch Golitsyne + Anastasiя (Natalья) Ivanovna Vorotыnskaя