Familija: Abd ar-Rahman Harіsіv sin Mahzumіv + Mar'яm Usmanova-dočka Aravійsьka