Familija: Kunegunda Kazimierzówna Piast + Lюdvig VI Bavarskiй Vittelьsbah