Machteld b. ~ 1480 - Descendants (Inventory)

Iz projekta Родовид

Особа:909879
Skoči na: navigacija, pretraga
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 Machteld [?]
birth: ~ 1480

2

21/2 <1+?> Heijltjgen Willems Jonckindt [Jonckindt]
birth: ~ 1510, Ridderkerk
marriage: <1> Jacob Ghijsbrechts Besemer [Besemer] b. ~ 1490 d. 1542, Ridderkerk
death: 1575?, Ridderkerk
* Kohier 10e penning 1542. Heyltgen Jacob Ghijssen wede bruyct 32 m. 2 hont om139 Rhijnsgld (huurwaarde).
 • 14.05.1550: Gherit Gheritsz. heeft verkocht aan Dirck van Stolck Willemsz."anderhalve mergen lants en LXX roeden mit allen zijnen toebehoren gelegen in Oudt Ridderwaert streckende van den voorsz. Dirck van Stolck Willemsz. lant of totten thientwech toe tusschen den land toebehorende de nonnen binnen Dordrecht gelegen an die oestzijde, ende Heijltge Jacob Ghijsen weduween mit hair medeconsorten gelegen an die westzijde"; Waarborg voor de overdracht is LenertGheritsz. (Huis ten Donck 830).
 • 5-06-1550: Cornelis Cleijsz. "uut Charloes" heeft verkocht aan Heyligen Willemsdr., weduwe van Jacop Bezemer Ghijsbrechtsz. "5,5 (sestalf") hont lands in Nieuw-Reijerwaard, gelegen in een weer van 11 morgen 4 hont gemeen met Jan Heynricxz. en de kerk van Ridderkerk, strekkende van de Crommenwech af tot Willairtsdijcken toe, tussen den land toebehorende Heynrick Aertsz. mit sijn adherenten gelegen an die oostzijde en Frans Thonisz. en Heylige Willemdochter gelegen an die westzijde". (Register Ridd; GAR Htd 830).
 • 10-01?..1551(=1552): Heyltgen Gijssen weduwe verzekert een rente op 4 mr land in Nieuw-Reijerwaard "in Cornelislandeken" in een weer lands van 18 mergen 5 hont25 roeden, strekkende van de Crommewech tot Willaertsdijcxken, belend O: het land toebehorende de kerk van Ridderkerk met haar adherenten, belend W: "Cleijs Dircxz. mit sijnen adherenten". (Register Ridd; GAR, HtD 830).
 • Kohier 10e penning 1553 Ridderkerk inv.nr. 760: Item Jacob Ghijssen weduwe huysdair die helft met dat lant off an gebrocht is XXV st.Kohier 10e penning Barendrecht 1553, inv.nr. 561. Heylken Jacob Ghijssen IImergen toebehoert haer selven getaxeert de mergen om IIIIf Rhijnsgld.
 • Kohier 10e penning 1557: zij bruyct 42 mergen 290 roeden (waarvan 30morgen 27,5 roe eigendom)
 • 16-10-1557: Vop Cleysz. belend ten zuiden aan land in de 6e houf van het Oudeland van Oost-IJsselmonde verkocht door weduwe en erfgenamen van Herman Willemsz. aan Heijltje, Jacob Gijsbrechts weduwe. (Register O-IJsselm; GAR, GAIJsselm.56).
 • 08-09-1560: Tonis Cornelisz. heeft verkocht aan Heyltgen Jacob Gijsen weduwe; 3mergen 2 hont 25 roeden land in het Oudeland van Ridderkerk, gemeen met het land van Heyltgen voornoemd, "streckende van den drogendijck tot den Thiendtwech toe", belend ten O: "den lande van Dierck Wilemsz. erven", ten W: "WillemGoesensz. lant"; tot waarborgen (voor Tonis Cornelis) stellen zich: GoessenCornelisz. en Tonis Cornelisz.Driel (Register Ridd; GAR, Htd 830).
 • 07-07-1569: Quirijn Jansz. heeft verkocht an Heijl Willemsdochter, weduwe van Jacob Gijsbrechtsz. Beezemer: 2 hont lands binnen het Oostambacht van IJsselmonde, in een perceel van 8 hont; belend ten Z: Vop van Driel Claesz., ten W: en N: Pieter Willem Goesensz., ten O: t oude dijcken (Register O-IJsselm.;GAR, GA Ijsselm.183).
 • Kohier 10e penning 1561: zij bruyct 28 mergen 262 roeden (waarvan 25morgen 262 roe eigendom en 3 morgen gepacht).
 • 1562: vermeld in Oost-IJsselmonde: - in de2e houf "bruijct Claes Cornelisz. van Willem Jansz. Nuijsenburch tot Dordrecht vijff mergen", "Claes Cornelisz.bruijckt van Jacob Ghijsbrechtsz. we. tot Rijdderkerck een morgen IJ hont" met huis en telinge, en "Claes Cornelisz. heeft eijgen VIJ mergen IIIJ hont" (10epenn.O-IJsselm; RAZH, SvH 1493).
 • 21-04-1580: vermeld in een akte betreffende familie Besemer: - 3 mergen landaan de vliet in Rijsoord, belend ten W: Coernelys Thoenysz. in Rijssoert. - 4 mergen land in Nieuw-Reijerwaard, belend ten W: Gryetgen Coernelys Claessoon van Drijel. (RAZH, ORA Ridd.87).


Verdeling van de erfenis van Heijltje: Compareerde Lenaert Jacobsz. Besemervoor hem self ende mede recht bestorve bloetvoocht van de aftergelatene weesenvan Za: Pieter Besemer Jacobsz. bij naemen Wyllem (Jacob?) Altge en Marijchie Pietersdrz., Goessen Arijensz. als man ende voocht van Aeplyae Jacob Besemersdr.; Clement Dircxs als man ende voocht van Pyetertje Pietersdr. mijt Lenert Cornelisz. zijnre swaeger. ende Coernelys Willemssoen als man ende voocht van Maerijgie Heyndrickendr. altesamen erffgenaemen van Za: HeyltgeWillems die ten echte man heeft gehadt Jacob Besemer Gysbrechtsz. Verdelennalatenschap op 21 april 1580.- Eerst Lenert Jacobsz. aenbedeelt 6 mergen 4,5 hont eygen land in OudReyerwaerd belend an die Westzijde die aerven van za: Willem Goessens. Noch 1 mergen mijn 20 roe in Nieuw Reyerwaert an die oestzijde Wouter Aertsnaestgelant dy vyckeri van Sinte Anthoenysaltaer en westwaert die ghemeenaerven van Aryen Wouters Vynck. Bastyaen Bastiaens mijt die weesk. van Pieter Besemer zalr. Noch 1,5 mergen in Heyndrick Ido Ambt ghemeen mijt die erven van za: Aerdt Besemer Ghijsbrecht. Noch een rentebrieff van 6 Rhijng. s jaersspreckende op Aert Heijmensz. Noch een rentebrieff van 3 Rh.gld s'jaersspreckende op Andries Everts tot Alblasserdam.2-Item Goessen Arijens 5 mergen 1 hont lant mijt noch 1,5 mergen lants daer deHeylichen Geest van Ridderkerk jaarlijcs op heeft een rente van 1 Rhijnsgld welcke mergen gelegen zijn in de Nieuw Reijerwaert in Cornelislandyckage bij de Karsseboom. waernaest ghelandt is den Heyligen Geest van de Grote Kerck binnen Dordt westwaerts naest gelant het kijndt van Diemen tot Dordt mijt welcken maergen talen Goesen Adryaens voornoempt ghegrontcavelt leijt van de Crommewechoff in totte dwaerssloet toe daer Bastyaen Bastyaens mijt die Kercken 1,5 mergenlants bij consentte gegrondtcaevelt leyt bij die gerechte voors an die westsijde en Wijt Lauwens land oestwaert ghegrondcaevelt. Noch een rentebrieff van 9 Rhijnsgld 's-jaers spreckende op Arijen Egberts voors noch een half huysinge mijt die kosten daerop spreckende daer Heyltge zalr. in't laetst van haeren levende lijve in pacht te woenen, staand op het dorp van Rijderkercke op welck gheheel hussaerf ene kerckenmemory staet van 15 stuyvers 's-jaers. 3. Item Clement Dircks als man ende voocht van Pyetertgen Pyetersdr. en LenertCornelisz. zijn zwaeger zijn tesamen bedeelt en ghebleve. 3 mergen lants in Rijpert (Rijsoert?) aen de vlyet welcke toecomen Clement Dircx. Noch de 2 mergen 40 roe in Nyeuw Rijerwaert after Bastyaen Bastyaensz. voern, Oostwaertde voerschr. Bastyaen ghemeen mit Pyeter Besemers kyndt ghelandt ende westwaert ghelandt Fop van Driel Claesz. mijt sijn comp.lant welck land toekomt Lenert Cornelisz. voorschr. Noch een rentebrieff van 9 Rhijnsgld 's-jaers spreckendeop Andryes Everts tot Alblas die toekomt Clement Dircx. Noch een halff huyssen daer Goese Aryens voorn de andere helft bedeeld is mijt allen lasten dat toecomt Lenert Cornelisz. 4- Item Cornelis Willems als man ende voocht van Marygie Heyndricxen 4 mergen lant in Nyeuw Ryerwaert voor Bastyaen Bastyaenss ostwaerts naest ghelandt Gryetgen Cornelys Claesse van Dryel wed. westwaert naest gheland die ghemeenaerven van Gijsbrecht van Haerlem tot Dordt. Noch an 8 hont lants in Oestambacht van Isselmonde. Noch 1 mergen mijn 20 roe in Nieuw Rijderwaert after Bastyaen Bastyaens ostwaerts en voors. Bastyaen Bastyaens lant mijt Pieter Besemers kindt westwaert naest gelandt den schout Fop van Driel Claesz.mijt sijn consoerten landt. Noch een rentebrieff van 3 Rhijnsgld. 's-jaershoudende op Cornelis de Lange in't Elshout. 5-.Item die weeskinderen van Pyeter Besemer voornt 3,5 mergen mijn 20 roe land in Out Reyerwaert aen de Kerckwech. Noch 1 mergen mijn 20 roe lant in NieuwReuerwaert after Bastyaen Bastyaens ostwaert naest ghelandt den voorn. Bastyaen mijt die weeskindt westwaert naest ghelandt Fop van Driel Claesz.. Noch 8 hont lants in Isselmonde. Noch een rentebrieff van 6 Rhijnsgld 's-jaers spreckende op Fop van Driel Claesz. Noch een rentebrief van 3 Rhijnsgld 's-jaers spreckende op Cornelis Vrijes in 't Elshout. Noch een rentebrief van 3Rhijnsgld 's-jaers spreckende op die aerven van Poulus Aryens (pye memorye) ofte Beijatrijs sijn huysvrouw.

3

31/3 <2+1> Leendert Jacobs Besemer [Besemer]
birth: ~ 1535, Adriaen Pieters Ambacht
marriage: <2> Aeltgen Leenderts [?] b. ~ 1540 d. <21 maj 1619
death: 24 jun 1611, Sandelingen Ambacht
Boer, hoogheemraad van Oud- en Nieuw Reijerwaard 1587-1609, Heemraad van Sandelingen Ambacht 1598. Begraven in de dorpskerk van Hendrik Ido Ambacht (zie afbeelding, het graf is inmiddels geruimd en de zerk is verplaatst bij de aanleg van vloerverwaring). Hij was Taxateur van de 10e penning van Adriaan Pieters Ambacht (=Sandelingenambacht) in 1561. Hoogheemraad van Oud- en Nieuw Reyerwaard 1587-1589 en 1600-1609;;Heemraad van Sandelingen Ambacht 1598, gegoed te Ridderkerk, Rijsoord, Sandelingen Ambacht en Hendrik Ido Ambacht. Heeft land gemeen met de erven van Aerdt Besemer Ghijsbrechtszn. te Oud-Alblas.
 • Kohier van de 10e penning van Hendrik Ido Ambacht 1561. De weduwe van Jacob Gijsse Besemer en de weduwe van Aerdt Gijsse Besemer verhuren 3 mergen wei en zaailand aan Leendert Besemer Jacobsz.
 • Kohier 10e penning Adriaen Pieters Ambagt 1561/1562 inv.1196. Zaeylant, Noch huert Lenaert Besemer van de erfgenamen van Ghijs Besemer ende Cornelis Besemer elff mergen lants den mergen om ses rhijnsgulden ende XVIJ st.vrij gelts, Facit LXXXV Rhijnsgld VIJ st. coempt voer den Xen penninck VIJ Rhijnsgld X st. IIJ penninck, hierop gesien die huercedulle in dato den IIIJen february AO LX Noch huert Lenaert Besemer van de kinderen aftergebleven van wijlen Heynrick Besemer Jacobsz. zaliger negen mergen lants mette huyse daer op staende den mergen om ses Rijnsgld XVIJ st vrij gelts. facit LXI Rhijnsgld XIIJ st. coempt voer den Xe penninck VJ Rhijnsgld
 • GA Ridderkerk, nr.47 kohier van de zesde penning na 1559 voor 1575; JACOB GHYSSEN WEDUWE ZEVEN MERGEN MIN 3 HONDT: Lenaert Jacobssoen woonende in henrick ydenambacht bruijckt van Heltgen Jacob Ghyssen weduwe zijn moeder ses mergen min 3 hont lants, den mergen voor vijff Rinsguldens .....beloopt den hoop drie en dertich Rinsguldens XV stuuvers, compt voor den VJen penninck V Rhgld.XIJ pennigen.
 • Verdeling nalatenschap van zijn moeder op 21 april 1580. Eerst: Lenert Jacobsz. aenbedeelt 6 mergen 4,5 hont eygen land in Oud Reyerwaerd belend aen die Westzijde die aerven van za:Willem Goessens. Noch 1 mergen myn 20 roe in Nieuw Reijerwaert an die oestzijde Wouter Aerts naest gelandt dy vyckeri van Sinte Anthoenysaltaer en westwaert die ghemen aerven zal. Arijen Wouters Vijck, Bastijaen Bastiaens mijt die weesk.van Pieter Besemer zalr. Noch 1,5 mergen in Heyndrick Ido Ambt. ghemeen mijt die aerven van za: Aerdt Besemer Ghijsbrechtsz. Noch een rentebrieff van 6 Rhijnsgld. 's-jaers spreckende op Aert Heymansz. Noch een rentebrieff van 3 Rhijnsgld. 's-jaers spreckende op Andries Everts tot Alblasserdam.
 • Exploit d.d. 27 oktober 1588, houdende de aanzegging door een delegatie van het stadsbestuur, aan hoogheemraden, dat zij Johan Boucquet niet als dijkgraaf mogen accepteren. Den 27 octrobris 1588. In de Wyncoepercapelle, Presenten: Muis, Blijenburgh, Brouwer Adriaen Jopszoon, Boucquet, Cornelis Willemszoon, Lenart Willemszoon, Lenart Jacopzoon Besemer, Pieter Pieterszoon Cranendonck; Sijn gecompareert de borgemeester Cornelis Frans Wittenszoon metten pensionaris Mening ende hebben de hoege heemraders geinsunieert (alsoe sij verstaen hadden, dat de welgeboerne vrouwe van Meroede het dijckgraefschap van Ryderkervk geconfereert hadde aen Jan Boucket) dat sij hem niet vervorderen en souden met eenige dyckgraven te schouwen die hier binnen deser stede niet en waren houdende haer alinge woenstede ende dat up verbuerte van haerluyden poerterscap. Alsoe dese stadt geprivilegeert was dat alle dyckgraven in Suit-Hollant etc. Polder Oud-en Nieuw-Reijerwaard inv.nr.5.; Zie: Een schatkistje uit Reijerwaard door B.Wouda (redactie)].
 • Op 11 mei 1589 transporteert Willem Pietersz.Besemer aan Leendert Jacobsz. Besemer 1 morgen 1,5 hond landt int Oude Ryderwaert in een weer van 5 morgen 4 hond en 20 roeden, gemeen met Lenaert Besemer Jacobsz. (RAZ.RA.Ridderkerk inr.nr.87, fol.139v)
 • In 1594 verkoopt Lenaert Jacobs Besemer aan Sijmen Pietersz. 2 mergen 2 hondt vrij eigen land gelegen in Schildmanskinderen Ambacht aan Henrick Yden Stege\ gemeen met nog 4 hont lants toebehorende de erfgenamen van Aert Ghijsz.Besemer tot Alblas streckende van Hendrick Ydenstege off totte lande toe genaemt "De Louwert".
 • Op 8 september 1603 maakten Jan Dircksz., korenkoper, gezond, en Sijken Goosens, ziek, om seckere liefde en grote effectie die sij tot malcanderen dragende zijn" hun mutueel testament. Tot executeurs van hun testamen benoemden zij: Lenert Jacobsz. Besemer wonende in Hendrik Ido Ambacht, Jacob van Diemen, Hendrick Symonsz.van Slingelandt, Doe Simonsz. tot Rotterdam, Hendrick Dirckss. en Dirck Dirckss. in Poortugaal. Blijkbaar werd haar zijde vertegenwoordigd door de eerste drie voogden: Lenert Jacobsz. Besemer was haar oom, Jacob van Diemen en Hendrick Sijmonsz. van Slingelandt waren resp. een zoon en een schoonzoon van haar oudtante Lidewij Gijsbrechtsdr. Besemer. (Bron: Drie verwante geslachten Van Driel). [ook: GAD, ONA 3, f.252, resp ONA 4, f.95v.].
 • Op 28 april 1606 verkopen de voogden van de twee weeskinderen van Willem Pietersz. en Fytgen Pieters, beyde zalr., aan Adryaen Lenaerts Pors, een huys,arff, bargh en schuyre etc. mitsgaders de helft van 10 hond 27 roeden vroonlandt; voogden Heynrick Pieters Cranendonck tot IJsselmonde, Cornelis Willemsz. Romijn tot Rijderkrck, en Lenaert Jacopsz. Besemer won. in Hendricken Ambacht, vertegenwoordogd door diens zoon Jacob Lenaerts Besemer. De genoemde twee weeskinderen zijn: Pieter Willemsz.Besemer 'de oude' en Pieter Willemsz.Besemer'de jonge' alias Bootser. (G.A.Rotterdam, Recht.Arch.Charlois, inv.nr.12, fol.82.).

Andere kinderen:

 • Heyndrick, ca. 1565, Sandelingen Ambacht - > 1642 Mijnsheerenland
 • Cornelis, ca. 1566, Sandelingen Ambacht - < 1619, Dordrecht
 • Grietje, ca. 1568, Sandelingen Ambacht - < 1619
 • onbekende dochter, ca. 1569, Sandelingen Ambacht - < 1619, Sandelingen Ambacht?
 • Annitgen, ca. 1570, Sandelingen Ambacht - < 6 januari 1618, Rhoon

4

51/4 <3+2> Jacob Leenderts Besemer [Besemer]
birth: 1560?, Sandelingen
death: 30 decembar 1622, Sandelingen
onde aan de Oostendam, had bezittingen (land) onder Hendrik Ido Ambacht, Sandelingenambacht,en in de polders Oud- en Nieuw Reyerwaard onder Ridderkerk. Hij was heemraad(schepen) van Sandelingenambacht en Hendrik Ido Ambacht

ORA HIA 1, fo.45. 1 mei 1605. Gerrit Jan Pietersz. ende Jacob Lenertsz. Besemer als man ende voocht van Yangen Jansdr. erfgenamen van Leentgen Pietersdr.

Andere kinderen:

 • Leendert, ca. 1590
 • Cornelis, ca. 1592
 • Gijsbert, ca. 1595
 • Marijke, ca. 1598, Hendrik-Ido-Ambacht (haar tweede zoon Jacob wordt uitgesloten uit het testament van Marijke en haar man omdat die een voortvluchtige moordenaar is)
 • Leentje, ca. 1600, Hendrik-Ido-Ambacht - ca. 1629, Hendrik-Ido-Ambacht.
 • Janneken, ca. 1606, Hendrik-Ido-Ambacht - 15-05-1639, Hendrik-Ido-Ambacht.
42/4 <3+2> Heyltjen Lenaerts Besemer [Besemer]
birth: ~ 1570, Sandelingen Ambacht
marriage: <3> Arien Elderts [?] b. ~ 1570, Rijsoord
Andere kinderen:
 • Arien, 28 januari 1593, Ridderkerk
 • Pieter, 10 december 1595, Ridderkerk
 • Jacob, < 1602, Ridderkerk
 • Ellert, 24 februari 1608, Ridderkerk

5

71/5 <5+?> Heijlken Jacobsdr Besemer [Besemer]
birth: ~ 1600
marriage: <4> Cornelis Teunis Lodewijcxs [Lodewijcxs] b. 1600? d. 8 januar 1686, Hendrik Ido Ambacht
death: 1650 ? 1659, Hendrik Ido Ambacht
Eerste huwelijk met Gerrit Dircksen Verschoor Grafschrift in de kerk van Hendrik Ido Ambacht: Hier (leyt) be/grav(en) (Hey)el/ken I(acobs)/doch(ter die)/hvys(vrov van Corneli)s/Anthonis Lodewickx/sy sterff op de Mey anno 165(.).
62/5 <4+3> Trijntje Ariens Besemer [Besemer]
birth: ~ 1615
MARL: <5> Pieter Adriaens Hordijk [Hordijk] b. ~ 1610 d. 1680?, Ridderkerk
marriage: <5!> Pieter Adriaens Hordijk [Hordijk] b. ~ 1610 d. 1680?, Ridderkerk
death: 1676 ? 1680
Andere kinderen:
 • Ariaentje, 16 december 1635, Ridderkerk - 20 mei 1702, IJsselmonde
 • Maeijke (Marichjen), 7 maart 1638, Ridderkerk - > 5 juni 1713
 • Jan, Barendrecht - 25 mei 1642 te Ridderkerk
 • Jannigje, 12 februari 1645, Ridderkerk - 1681
Eerste huwelijk (30 december 1629, Ridderkerk) met Cornelis Arijensse. Uit dit huwelijk één kind: Arijen Cornelisse, 9 mei 1632, Ridderkerk

6

91/6 <7+4> Leendert Cornelisse Lodewijks [?]
birth: ~ 1645
MARL: <6> Marijcke Adriaens Pauw [Pauw] c. 3 novembar 1641, Hendrik Ido Ambacht
death: >17 januar 1717
belijdenis 12 april 1691 Hendrik Ido Ambacht Woonden allebei ten tijde van huwelijk bij de Oostendam, woonde 1717 in Nieuw Beijerland
82/6 <6+5> Trijntje Peters Hordijk [Hordijk]
christening: 4 septembar 1650, Ridderkerk
MARL: <7> Arien Dircks Remmel [Remmel] b. ~ 1655 d. 16 avgust 1719, Ridderkerk
marriage: <7!> Arien Dircks Remmel [Remmel] b. ~ 1655 d. 16 avgust 1719, Ridderkerk
death: 16 novembar 1706, IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Trijntje, 16 februari 1687, IJsselmonde - 26 mei 1758
 • Lijntje, 17 april 1689, IJsselmonde - 1 januari 1742, IJsselmonde

7

111/7 <9+6> Heijltje Leenderts Lodewijks [?]
christening: 19 oktobar 1678, Hendrik-Ido-Ambacht
MARL: <8> Dirk Jans Troost [Troost] c. 10 septembar 1684, Nieuw Beijerland
marriage: <8!> Dirk Jans Troost [Troost] c. 10 septembar 1684, Hendrik-Ido-Ambacht
death: 1751, Nieuw-Beijerland
Andere kinderen:
 • Maria, 6 december 1705, Nieuw Beijerland - < 13 Apr 1710
 • Maria, 13 april 1710, Nieuw Beijerland
 • Cornelis, 13 maart 1712, Nieuw Beijerland - < 26 Aug 1714
 • Cornelis, 26 augustus 1714, Nieuw Beijerland
 • Elizabeth, 11 augustus 1715, Nieuw Beijerland - 1780, Nieuw Beijerland
102/7 <8+7> Ingetje Ariens Remmel [Remmel]
christening: 7 mart 1683, IJsselmonde
MARL: <9> Gijsbert Cornelis Salij [Salij] c. 12 novembar 1684 bur. 2 novembar 1756, Barendrecht
MARL: <9!> Gijsbert Cornelis Salij [Salij] c. 12 novembar 1684 bur. 2 novembar 1756, IJsselmonde, impost fl. 3
marriage: <9!> Gijsbert Cornelis Salij [Salij] c. 12 novembar 1684 bur. 2 novembar 1756, Barendrecht
burial: 30 oktobar 1735, Barendrecht
* Cornelis, 1 maart 1716, Ridderkerk
 • Arij, 8 mei 1718, Barendrecht
 • Jannetje, 8 september 1720, Ridderkerk
 • Cornelis, 10 november 1726, Ridderkerk

8

121/8 <11+8> Grietje Dirks Troost [Troost]
birth: 11 jul 1707, Nieuw-Beijerland
marriage: <10> Leendert Ariens Vermeulen [Vermeulen] c. 24 februar 1704 d. < 1768, Barendrecht
death: 6 maj 1768, Barendrecht
* Arij, 21 aug 1729, Barendrecht
 • Jan, 8 okt 1730, Barendrecht
 • Gerrit, 13 jul 1732, Barendrecht
 • Cornelis, 6 sep 1733, Barendrecht
 • Teunis, 6 feb 1735, Barendrecht
 • Marijgje, 20 jan 1737, Barendrecht
 • Heijltje, 23 nov 1738, Barendrecht
 • Dirkje, 25 dec 1740, Barendrecht
 • Teuna, 14 mrt 1745, Barendrecht
 • Dirk, 9 jun 1748, Barendrecht
 • Neeltje, 18 okt 1750, Barendrecht - 5 jan 1831, Oost-Barendrecht
132/8 <10+9> Trijntje Salij [Salij]
christening: 6 decembar 1722, Ridderkerk
MARL: <11> Bastiaan den Hals [Hals] c. 10 oktobar 1720 d. 11 novembar 1797, IJsselmonde, impost fl. 3
marriage: <11!> Bastiaan den Hals [Hals] c. 10 oktobar 1720 d. 11 novembar 1797, IJsselmonde
Eerste huwelijk met Arij Cornelisz van der Singel (30 okt 1725, IJsselmonde - 18 mei 1762, IJsselmonde), zoon van Cornelis Arijsz van der Singel en Lijntje Arijsdr Remmel. Hun moeders waren zusters dus Trijntje en Arij waren volle neef en nicht. Kinderen uit dit huwelijk:
 • Kornelis, 29 okt 1757, IJsselmonde
 • Ingetje, 11 mrt 1759, IJsselmonde