Leendert Jacobs Besemer b. ~ 1535 d. 24 jun 1611

Iz projekta Родовид

Особа:342562
Skoči na: navigacija, pretraga
Lineage Besemer
Sex Male
Full name (at birth) Leendert Jacobs Besemer
Parents

Jacob Ghijsbrechts Besemer [Besemer] b. ~ 1490 d. 1542

Heijltjgen Willems Jonckindt [Jonckindt] b. ~ 1510 d. 1575?

Events

~ 1535 birth: Adriaen Pieters Ambacht

marriage: Aeltgen Leenderts [?] b. ~ 1540 d. <21 maj 1619

1560? child birth: Sandelingen, Jacob Leenderts Besemer [Besemer] b. 1560? d. 30 decembar 1622

~ 1570 child birth: Sandelingen Ambacht, Heyltjen Lenaerts Besemer [Besemer] b. ~ 1570

24 jun 1611 death: Sandelingen Ambacht

Notes

Boer, hoogheemraad van Oud- en Nieuw Reijerwaard 1587-1609, Heemraad van Sandelingen Ambacht 1598. Begraven in de dorpskerk van Hendrik Ido Ambacht (zie afbeelding, het graf is inmiddels geruimd en de zerk is verplaatst bij de aanleg van vloerverwaring). Hij was Taxateur van de 10e penning van Adriaan Pieters Ambacht (=Sandelingenambacht) in 1561. Hoogheemraad van Oud- en Nieuw Reyerwaard 1587-1589 en 1600-1609;;Heemraad van Sandelingen Ambacht 1598, gegoed te Ridderkerk, Rijsoord, Sandelingen Ambacht en Hendrik Ido Ambacht. Heeft land gemeen met de erven van Aerdt Besemer Ghijsbrechtszn. te Oud-Alblas.

 • Kohier van de 10e penning van Hendrik Ido Ambacht 1561. De weduwe van Jacob Gijsse Besemer en de weduwe van Aerdt Gijsse Besemer verhuren 3 mergen wei en zaailand aan Leendert Besemer Jacobsz.
 • Kohier 10e penning Adriaen Pieters Ambagt 1561/1562 inv.1196. Zaeylant, Noch huert Lenaert Besemer van de erfgenamen van Ghijs Besemer ende Cornelis Besemer elff mergen lants den mergen om ses rhijnsgulden ende XVIJ st.vrij gelts, Facit LXXXV Rhijnsgld VIJ st. coempt voer den Xen penninck VIJ Rhijnsgld X st. IIJ penninck, hierop gesien die huercedulle in dato den IIIJen february AO LX Noch huert Lenaert Besemer van de kinderen aftergebleven van wijlen Heynrick Besemer Jacobsz. zaliger negen mergen lants mette huyse daer op staende den mergen om ses Rijnsgld XVIJ st vrij gelts. facit LXI Rhijnsgld XIIJ st. coempt voer den Xe penninck VJ Rhijnsgld
 • GA Ridderkerk, nr.47 kohier van de zesde penning na 1559 voor 1575; JACOB GHYSSEN WEDUWE ZEVEN MERGEN MIN 3 HONDT: Lenaert Jacobssoen woonende in henrick ydenambacht bruijckt van Heltgen Jacob Ghyssen weduwe zijn moeder ses mergen min 3 hont lants, den mergen voor vijff Rinsguldens .....beloopt den hoop drie en dertich Rinsguldens XV stuuvers, compt voor den VJen penninck V Rhgld.XIJ pennigen.
 • Verdeling nalatenschap van zijn moeder op 21 april 1580. Eerst: Lenert Jacobsz. aenbedeelt 6 mergen 4,5 hont eygen land in Oud Reyerwaerd belend aen die Westzijde die aerven van za:Willem Goessens. Noch 1 mergen myn 20 roe in Nieuw Reijerwaert an die oestzijde Wouter Aerts naest gelandt dy vyckeri van Sinte Anthoenysaltaer en westwaert die ghemen aerven zal. Arijen Wouters Vijck, Bastijaen Bastiaens mijt die weesk.van Pieter Besemer zalr. Noch 1,5 mergen in Heyndrick Ido Ambt. ghemeen mijt die aerven van za: Aerdt Besemer Ghijsbrechtsz. Noch een rentebrieff van 6 Rhijnsgld. 's-jaers spreckende op Aert Heymansz. Noch een rentebrieff van 3 Rhijnsgld. 's-jaers spreckende op Andries Everts tot Alblasserdam.
 • Exploit d.d. 27 oktober 1588, houdende de aanzegging door een delegatie van het stadsbestuur, aan hoogheemraden, dat zij Johan Boucquet niet als dijkgraaf mogen accepteren. Den 27 octrobris 1588. In de Wyncoepercapelle, Presenten: Muis, Blijenburgh, Brouwer Adriaen Jopszoon, Boucquet, Cornelis Willemszoon, Lenart Willemszoon, Lenart Jacopzoon Besemer, Pieter Pieterszoon Cranendonck; Sijn gecompareert de borgemeester Cornelis Frans Wittenszoon metten pensionaris Mening ende hebben de hoege heemraders geinsunieert (alsoe sij verstaen hadden, dat de welgeboerne vrouwe van Meroede het dijckgraefschap van Ryderkervk geconfereert hadde aen Jan Boucket) dat sij hem niet vervorderen en souden met eenige dyckgraven te schouwen die hier binnen deser stede niet en waren houdende haer alinge woenstede ende dat up verbuerte van haerluyden poerterscap. Alsoe dese stadt geprivilegeert was dat alle dyckgraven in Suit-Hollant etc. Polder Oud-en Nieuw-Reijerwaard inv.nr.5.; Zie: Een schatkistje uit Reijerwaard door B.Wouda (redactie)].
 • Op 11 mei 1589 transporteert Willem Pietersz.Besemer aan Leendert Jacobsz. Besemer 1 morgen 1,5 hond landt int Oude Ryderwaert in een weer van 5 morgen 4 hond en 20 roeden, gemeen met Lenaert Besemer Jacobsz. (RAZ.RA.Ridderkerk inr.nr.87, fol.139v)
 • In 1594 verkoopt Lenaert Jacobs Besemer aan Sijmen Pietersz. 2 mergen 2 hondt vrij eigen land gelegen in Schildmanskinderen Ambacht aan Henrick Yden Stege\ gemeen met nog 4 hont lants toebehorende de erfgenamen van Aert Ghijsz.Besemer tot Alblas streckende van Hendrick Ydenstege off totte lande toe genaemt "De Louwert".
 • Op 8 september 1603 maakten Jan Dircksz., korenkoper, gezond, en Sijken Goosens, ziek, om seckere liefde en grote effectie die sij tot malcanderen dragende zijn" hun mutueel testament. Tot executeurs van hun testamen benoemden zij: Lenert Jacobsz. Besemer wonende in Hendrik Ido Ambacht, Jacob van Diemen, Hendrick Symonsz.van Slingelandt, Doe Simonsz. tot Rotterdam, Hendrick Dirckss. en Dirck Dirckss. in Poortugaal. Blijkbaar werd haar zijde vertegenwoordigd door de eerste drie voogden: Lenert Jacobsz. Besemer was haar oom, Jacob van Diemen en Hendrick Sijmonsz. van Slingelandt waren resp. een zoon en een schoonzoon van haar oudtante Lidewij Gijsbrechtsdr. Besemer. (Bron: Drie verwante geslachten Van Driel). [ook: GAD, ONA 3, f.252, resp ONA 4, f.95v.].
 • Op 28 april 1606 verkopen de voogden van de twee weeskinderen van Willem Pietersz. en Fytgen Pieters, beyde zalr., aan Adryaen Lenaerts Pors, een huys,arff, bargh en schuyre etc. mitsgaders de helft van 10 hond 27 roeden vroonlandt; voogden Heynrick Pieters Cranendonck tot IJsselmonde, Cornelis Willemsz. Romijn tot Rijderkrck, en Lenaert Jacopsz. Besemer won. in Hendricken Ambacht, vertegenwoordogd door diens zoon Jacob Lenaerts Besemer. De genoemde twee weeskinderen zijn: Pieter Willemsz.Besemer 'de oude' en Pieter Willemsz.Besemer'de jonge' alias Bootser. (G.A.Rotterdam, Recht.Arch.Charlois, inv.nr.12, fol.82.).

Andere kinderen:

 • Heyndrick, ca. 1565, Sandelingen Ambacht - > 1642 Mijnsheerenland
 • Cornelis, ca. 1566, Sandelingen Ambacht - < 1619, Dordrecht
 • Grietje, ca. 1568, Sandelingen Ambacht - < 1619
 • onbekende dochter, ca. 1569, Sandelingen Ambacht - < 1619, Sandelingen Ambacht?
 • Annitgen, ca. 1570, Sandelingen Ambacht - < 6 januari 1618, Rhoon


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Ghijsbrecht Heyndriks Besemer
birth: 1472?, Hendrik Ido Ambacht
death: 1552, Gherijts Hendricks Ambacht
Nn
birth: ~ 1475
death: 1552 ? 25 februar 1557
Willem Adriaen Willems ? (Jonckindt)
birth: ~ 1470, Ouderkerk aan den IJssel
death: < 1553
Machteld
birth: ~ 1480
Grandparents
Parents
Jacob Ghijsbrechts Besemer
birth: ~ 1490, Adriaen Pieters Ambacht
marriage: Heijltjgen Willems Jonckindt , Ridderkerk
death: 1542, Rijsoord
Heijltjgen Willems Jonckindt
birth: ~ 1510, Ridderkerk
marriage: Jacob Ghijsbrechts Besemer , Ridderkerk
death: 1575?, Ridderkerk
Parents
 
== 3 ==
Aeltgen Leenderts
birth: ~ 1540, Adriaen Pieters Ambacht
marriage: Leendert Jacobs Besemer
death: <21 maj 1619, Adriaen Pieters Ambacht
Leendert Jacobs Besemer
birth: ~ 1535, Adriaen Pieters Ambacht
marriage: Aeltgen Leenderts
death: 24 jun 1611, Sandelingen Ambacht
== 3 ==
Children
Arien Elderts
birth: ~ 1570, Rijsoord
marriage: Heyltjen Lenaerts Besemer , Rijsoord
Heyltjen Lenaerts Besemer
birth: ~ 1570, Sandelingen Ambacht
marriage: Arien Elderts , Rijsoord
Yangen Jans
birth: ~ 1570
Jacob Leenderts Besemer
birth: 1560?, Sandelingen
death: 30 decembar 1622, Sandelingen
Children
Grandchildren
Pieter Adriaens Hordijk
birth: ~ 1610, Barendrecht
MARL: Trijntje Ariens Besemer , Ridderkerk
marriage: Trijntje Ariens Besemer , Ridderkerk
death: 1680?, Ridderkerk
Trijntje Ariens Besemer
birth: ~ 1615
MARL: Pieter Adriaens Hordijk , Ridderkerk
marriage: Pieter Adriaens Hordijk , Ridderkerk
death: 1676 ? 1680
Cornelis Teunis Lodewijcxs
birth: 1600?, Sandelingenambacht
marriage: Heijlken Jacobsdr Besemer , Hendrik Ido Ambacht
death: 8 januar 1686, Hendrik Ido Ambacht
Heijlken Jacobsdr Besemer
birth: ~ 1600
marriage: Cornelis Teunis Lodewijcxs , Hendrik Ido Ambacht
death: 1650 ? 1659, Hendrik Ido Ambacht
Grandchildren

Ostali jezici