Mechtild b. 1300проц - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:851764
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 Mechtild [?]
Рођење: 1300проц

2

21/2 <1+?> Ocker Johans Besemer [Besemer]
Рођење: 1330проц, Esslingen
Смрт: 1400, Dordrecht
Wijnhandelaar uit Esslingen, in het wijnbouwgebied Neckar. Ocker is de stamvader van alle Nederlandse Besemers.

Esslingen was in het begin van de veertiende eeuw de machtigste stad in Würtenberg maar verloor die belangrijke positie na een beleg in 1365 en oorlogen in de deccenia daarna. Dordrecht was een belangrijke stad voor Duitse wijnhandelaren omdat wijn (en de meeste ander producten) die via de Rijn werd uitgevoerd, eerst in Dordrecht te koop moesten worden aangeboden. Dit was het zo genaamde stapelrecht dat de stad in 1299 van Jan van Avesnes (graaf van Holland) had gekregen. Dordrecht werd hierdoor snel een belangrijke en welvarende stad. Het is dus helemaal niet vreemd dat een Duitse familie van wijnhandelaars in die tijd ervoor koos om een lid van de familie in Dordrecht te vestigen.


Het verband met wijn geeft ook een mogelijke verklaring voor de naam Besemer: het is traditie (gaat terug op een wet van Karel de Grote) in het zuiden van Duitsland dat een wijnboer die nieuwe wijn aan huis mag verkopen, en dat laat weten door wijnranken of een bezem aan zijn gevel te binden. (uitleg: de nieuwe wijn was gemaakt en daarna was het bedrijf schoongemaakt, de bezem was dus niet meer nodig)

3

31/3 <2> Jan Ockers Besemer [Besemer]
Рођење: 1365, Dordrecht
Смрт: <18 јул 1423, Oud-Alblas
Leenman (huurder) van de hofstad Arkel te Giessen 25 10 1421, won. Oud-Alblas

4

41/4 <3> Jan Jans Besemer [Besemer]
Рођење: 1405проц, Dordrecht
52/4 <3> Ave Jans Besemer [Besemer]
Рођење: 1420проц, Oud-Alblas
Смрт: > 1476
De minderjarige kinderen van haar overleden zoon Jan zijn haar in 1476 fl.120 schuldig uit de erfenis van haar man. Ze hebben dat geld gebruikt om een boerderij te kopen.

Andere kinderen:

 • Hendrik
 • onbekende dochter
 • Lijsbeth

5

61/5 <4> Heynrick Jans Besemer [Besemer]
Рођење: 1440проц, Hendrik Ido Ambacht
Смрт: < 1492, Hendrik Ido Ambacht
Bouwman. Landpoorter en Hoogheemraad

Indices civiele sententies, decreten en appointementen. Inv.nr 1072-1074. Het 12e Register van sententien 27-1-1469 tot 27-6-1472. 54)Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer 3 november 1470. Bezemair/op den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de schepenen van Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws voor de Hoven te procederen over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3 november 1470 (Reg.12.no.54 folio 101) Register 56 1554. Heynrick Besemer beset op sijn seven mergen coeyen ende beesten. ca. 1507 (Archief Huys ten Donck 827) Heynrick Besemer beset noch op sijn lant verder voorlopig onleesbaar (Archief Huys ten Donck 827) Ick Henrijck Besemer heeft een willkeur (schuldvordering op Claess Willemsz. als van 4 Rhijnsguldens.

Item Henrick Besemer heeft een wilkeur volstaende? vant ? op Claes Willemsz. als van vier Rhijnsguldens te betalen op Sinte Maertijnsdage....... naestcomende. Ende wairt selvedat hij dese voors,somme niet en betalen tot deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz mach comen ...? sonder panden verder voorlopig onleesbaar. De lesten dach in mey Anno XVc ende negen. (Archief Huys ten Donck 827) Oud Alblas Zuidzijde Heynrick Ghysenlant = Hendrick Besemerslant 8 morgen Archief Huys ten Donck.Regestnr.187 1503 mei 20. Hendrik Damijsz., schout, en Cornelis Willemsz., Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz. (lage) heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht heeft aan Dirck Simonsz. haer neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgensszoene en Hendrik Besemer.
72/5 <5+?> Jan Besemer [Besemer]
Рођење: 1450проц
Смрт: < 1476
heemraad van Ouderkerk a/d IJssel 1474-1476, ontvangt op 13.06.1462 een "warinc" van Jan Bouwensz., Willem Jansz. (zijn zwager) en Heinric Pietersz. (zijn Broer) van al het land dat zij hebben in het weer waar Besemer woont, op 10.04.1473 beleend met 12 morgen land bij overdracht door Gerard Michielsz., overl. vóór 17.06.1476 als zijn zoon Adriaan (nog minderjarig) beleend wordt

6

91/6 <6+?> Huych Hendricks Besemer [Besemer]
Рођење: 1460проц
1497 genoemd als erfgenaam van Pieter Foppens. Heemraad van Ouderkerk 1500-01, 1507-08. Genoemd in de "kerkcedulle" van Ouderkerk(?) van 1507. Gaf 7-11-1516 "rekening en bewijs" voor zijn zoon Ocker, in aanwezigheid van zijn broers Cornelis en Pieter en zijn Jan "als leraar". Rekende 25-10-1527 af met zijn zoon Ocker. Deed in 1525 beklag over Feys Jans over een kade. Kocht in 1527 2 morgen land, minus een halve hond. Had in 1529 een geschil met Aert Ariens over het kappen van rijshout waarbij getuigenis werd afgelegd door Jan Jans Besemer. Kocht voor 11 stuivers per jaar een mis voor hem en zijn vrouw, te lezen in de kerk op de zondag voor St. Pieter.
82/6 <6+?> Ghijsbrecht Heyndriks Besemer [Besemer]
Рођење: ~ 1472, Hendrik Ido Ambacht
Смрт: 1552, Gherijts Hendricks Ambacht
Landbouwer. Heemraad en hoogheemraad 1502-1512
 • Item Ghijs Besemer voor hem selve ende als gemachtiich van Joest Jan Weyns heeft bestelt al sulcke beeste als op sijn lant gaet leggende in Out ryderwaert te weten ses ossen vijff vairsen twee koeyen van .... Halling Willemsz. Arien Willemsz. ende Arien Pietersz, geschiet den derde dage in october anno XVc ende negen. borch Jan Monnensz...? (Archief Huys ten Donck 827) Regest nr.204 1512....(?)
 • Archief Huys ten Donck. Heijnrick Lodewijcxz. (doorgehaald en vervangen door Cornelis Besemer) schout van Gherit Heijricksz. ambacht, Adriaen Willemsz. (doorgehaald en vervangen door Cornelis Cornelisz.), Otte Florisz.Cornelis Adrijaensz., Ghijsbrecht Besemer Heijnricksz. en Hillebrant Pieterz. heemraden van dat ambacht oorkonden, dat de kinderen en erfgenamen van Lodewijck van Giesen Aertsz. de verdeling van diens nalatenschap op een hier beschreven wijze overeengekomen zijn.
 • vermeld als heemraad 1512? (Archief Huys ten Donck, regest nr. 204)
 • in het archief van het Heilige Geest- en Pesthuis van de Grote Kerk te Dordrecht berust een schepenakte van 20-4-1540 voor transport van 3+ morgen land te Rijsoord door Ghysbrecht Hein Besemaer aan Willem van der Beijer Jans; met een tweede akte wordt hem "31 mergen land aan de Vergeylenweg in 't Volgerland van Rijsoord" overgedragen.

Andere kinderen:

 • Cornelis Ghijsz Besemer
 • Aert, 1501? - 1558
 • Floris
 • Liduwina
103/6 <7> Jan Jans Besemer [Besemer]
Рођење: 1475проц
Смрт: < 1543
timmerman, heemraad van Ouderkerk a/d IJssel 1492, 1509, 1519.1529, 1523, 1525, vermeld in de kerfcedulle van 1507, neemt onder zich de weeskinderen van Andries Jansz. op 1.5.1520 waarbij hij als onderpand stelt een ½ morgen (gelegen in weer 116), is op 18.03.1530 geld schuldig aan Aef Jans, op grund van de kerfcedulle (op geografische volgorden opgesteld) en latere gegevens blijkt hij in het bezit te zijn van een weer land groot 8 morgen (= weer 121).

Andere kinderen:

 • Thijs

7

121/7 <9+?> Geertje Huijgens Besemer [Besemer]
Рођење: 1480проц, Ouderkerk aan den IJssel
112/7 <8+?> Jacob Ghijsbrechts Besemer [Besemer]
Рођење: 1490проц, Adriaen Pieters Ambacht
Свадба: <1> Heijltjgen Willems Jonckindt [Jonckindt] b. 1510проц d. ~ 1575, Ridderkerk
Смрт: 1542, Rijsoord
Boer en hoogheemraad. Schepen van Rijsoord en waarsman van Nieuw Rijerland 1536-37. Na overlijden Jacob wordt het bedrijf door Heijltjgen voortgezet. Eerste huwelijk met een onbekende vrouw, uit dat huwelijk zijn geen kinderen bekend.
133/7 <10+?> Leendert Jans Besemer [Besemer]
Рођење: 1520проц
Смрт: новембар 1605, Capelle a/d IJssel
In eerste huwelijk getrouwd met Grietge Ariens, dochter van Person:845166 en Person:845359. Hun (verder onbekende) kinderen verkopen in 1592 delen van haar erfenis.

Andere kinderen:

 • Pieter
 • Arie
 • Jan
 • Leendert (zijn zoon werd burgemeester van Rotterdam)
 • Barber
 • Cornelis
vermeld in de 10e penning van Ouderkerk a/d IJssel 1553 en 1561, bezat samen met zijn zuster en broer van 12 morgen, 3 morgen en 2 morgen eigen land. Woont 1561 in het weer waarop waarop Jacob Jensz. Besemer woonde (= weer 136). Vermeld in de 10e penning van Krimpen a/d IJssel 1561 als eigenaar van de Geryt Reyers hofstede, Pieter Roele hofstede en Thys Jacobs hofstede. Koopt samen met zijn schoonzoon Arie Leendertsz. land van zijn dochter Aechien (Anna?) in 1597. Verkoopt land aan zijn kinderen in 1598. Laat testamenten maken op 07.05.1598, 11.05.1603 en 24.06.1604. In het testament van 1598 wordt vermeld, dat hij bezat: 26 morgen land, 1/3 van een hofstede groot 16 morgen (zowel te Ouderkerk als te Krimpen a/d IJssel gelegen land), verder 2 koeien, f 600,. en 2 rentebrieven (voor uitgeleend geld). Uit het testament van 1603 blijkt, dat de schenkingen tot dat ogenblik aan zijn kinderen in totaal reeds f 11.956 bedroegen. Ruilt in 1604 grond met zijn zoon Arie Leenderts en met Arie Cornelis Boer.

8

141/8 <11+1> Leendert Jacobs Besemer [Besemer]
Рођење: 1535проц, Adriaen Pieters Ambacht
Свадба: <2> Aeltgen Leenderts [?] b. 1540проц d. <21 мај 1619
Смрт: 24 јун 1611, Sandelingen Ambacht
Boer, hoogheemraad van Oud- en Nieuw Reijerwaard 1587-1609, Heemraad van Sandelingen Ambacht 1598. Begraven in de dorpskerk van Hendrik Ido Ambacht (zie afbeelding, het graf is inmiddels geruimd en de zerk is verplaatst bij de aanleg van vloerverwaring). Hij was Taxateur van de 10e penning van Adriaan Pieters Ambacht (=Sandelingenambacht) in 1561. Hoogheemraad van Oud- en Nieuw Reyerwaard 1587-1589 en 1600-1609;;Heemraad van Sandelingen Ambacht 1598, gegoed te Ridderkerk, Rijsoord, Sandelingen Ambacht en Hendrik Ido Ambacht. Heeft land gemeen met de erven van Aerdt Besemer Ghijsbrechtszn. te Oud-Alblas.
 • Kohier van de 10e penning van Hendrik Ido Ambacht 1561. De weduwe van Jacob Gijsse Besemer en de weduwe van Aerdt Gijsse Besemer verhuren 3 mergen wei en zaailand aan Leendert Besemer Jacobsz.
 • Kohier 10e penning Adriaen Pieters Ambagt 1561/1562 inv.1196. Zaeylant, Noch huert Lenaert Besemer van de erfgenamen van Ghijs Besemer ende Cornelis Besemer elff mergen lants den mergen om ses rhijnsgulden ende XVIJ st.vrij gelts, Facit LXXXV Rhijnsgld VIJ st. coempt voer den Xen penninck VIJ Rhijnsgld X st. IIJ penninck, hierop gesien die huercedulle in dato den IIIJen february AO LX Noch huert Lenaert Besemer van de kinderen aftergebleven van wijlen Heynrick Besemer Jacobsz. zaliger negen mergen lants mette huyse daer op staende den mergen om ses Rijnsgld XVIJ st vrij gelts. facit LXI Rhijnsgld XIIJ st. coempt voer den Xe penninck VJ Rhijnsgld
 • GA Ridderkerk, nr.47 kohier van de zesde penning na 1559 voor 1575; JACOB GHYSSEN WEDUWE ZEVEN MERGEN MIN 3 HONDT: Lenaert Jacobssoen woonende in henrick ydenambacht bruijckt van Heltgen Jacob Ghyssen weduwe zijn moeder ses mergen min 3 hont lants, den mergen voor vijff Rinsguldens .....beloopt den hoop drie en dertich Rinsguldens XV stuuvers, compt voor den VJen penninck V Rhgld.XIJ pennigen.
 • Verdeling nalatenschap van zijn moeder op 21 april 1580. Eerst: Lenert Jacobsz. aenbedeelt 6 mergen 4,5 hont eygen land in Oud Reyerwaerd belend aen die Westzijde die aerven van za:Willem Goessens. Noch 1 mergen myn 20 roe in Nieuw Reijerwaert an die oestzijde Wouter Aerts naest gelandt dy vyckeri van Sinte Anthoenysaltaer en westwaert die ghemen aerven zal. Arijen Wouters Vijck, Bastijaen Bastiaens mijt die weesk.van Pieter Besemer zalr. Noch 1,5 mergen in Heyndrick Ido Ambt. ghemeen mijt die aerven van za: Aerdt Besemer Ghijsbrechtsz. Noch een rentebrieff van 6 Rhijnsgld. 's-jaers spreckende op Aert Heymansz. Noch een rentebrieff van 3 Rhijnsgld. 's-jaers spreckende op Andries Everts tot Alblasserdam.
 • Exploit d.d. 27 oktober 1588, houdende de aanzegging door een delegatie van het stadsbestuur, aan hoogheemraden, dat zij Johan Boucquet niet als dijkgraaf mogen accepteren. Den 27 octrobris 1588. In de Wyncoepercapelle, Presenten: Muis, Blijenburgh, Brouwer Adriaen Jopszoon, Boucquet, Cornelis Willemszoon, Lenart Willemszoon, Lenart Jacopzoon Besemer, Pieter Pieterszoon Cranendonck; Sijn gecompareert de borgemeester Cornelis Frans Wittenszoon metten pensionaris Mening ende hebben de hoege heemraders geinsunieert (alsoe sij verstaen hadden, dat de welgeboerne vrouwe van Meroede het dijckgraefschap van Ryderkervk geconfereert hadde aen Jan Boucket) dat sij hem niet vervorderen en souden met eenige dyckgraven te schouwen die hier binnen deser stede niet en waren houdende haer alinge woenstede ende dat up verbuerte van haerluyden poerterscap. Alsoe dese stadt geprivilegeert was dat alle dyckgraven in Suit-Hollant etc. Polder Oud-en Nieuw-Reijerwaard inv.nr.5.; Zie: Een schatkistje uit Reijerwaard door B.Wouda (redactie)].
 • Op 11 mei 1589 transporteert Willem Pietersz.Besemer aan Leendert Jacobsz. Besemer 1 morgen 1,5 hond landt int Oude Ryderwaert in een weer van 5 morgen 4 hond en 20 roeden, gemeen met Lenaert Besemer Jacobsz. (RAZ.RA.Ridderkerk inr.nr.87, fol.139v)
 • In 1594 verkoopt Lenaert Jacobs Besemer aan Sijmen Pietersz. 2 mergen 2 hondt vrij eigen land gelegen in Schildmanskinderen Ambacht aan Henrick Yden Stege\ gemeen met nog 4 hont lants toebehorende de erfgenamen van Aert Ghijsz.Besemer tot Alblas streckende van Hendrick Ydenstege off totte lande toe genaemt "De Louwert".
 • Op 8 september 1603 maakten Jan Dircksz., korenkoper, gezond, en Sijken Goosens, ziek, om seckere liefde en grote effectie die sij tot malcanderen dragende zijn" hun mutueel testament. Tot executeurs van hun testamen benoemden zij: Lenert Jacobsz. Besemer wonende in Hendrik Ido Ambacht, Jacob van Diemen, Hendrick Symonsz.van Slingelandt, Doe Simonsz. tot Rotterdam, Hendrick Dirckss. en Dirck Dirckss. in Poortugaal. Blijkbaar werd haar zijde vertegenwoordigd door de eerste drie voogden: Lenert Jacobsz. Besemer was haar oom, Jacob van Diemen en Hendrick Sijmonsz. van Slingelandt waren resp. een zoon en een schoonzoon van haar oudtante Lidewij Gijsbrechtsdr. Besemer. (Bron: Drie verwante geslachten Van Driel). [ook: GAD, ONA 3, f.252, resp ONA 4, f.95v.].
 • Op 28 april 1606 verkopen de voogden van de twee weeskinderen van Willem Pietersz. en Fytgen Pieters, beyde zalr., aan Adryaen Lenaerts Pors, een huys,arff, bargh en schuyre etc. mitsgaders de helft van 10 hond 27 roeden vroonlandt; voogden Heynrick Pieters Cranendonck tot IJsselmonde, Cornelis Willemsz. Romijn tot Rijderkrck, en Lenaert Jacopsz. Besemer won. in Hendricken Ambacht, vertegenwoordogd door diens zoon Jacob Lenaerts Besemer. De genoemde twee weeskinderen zijn: Pieter Willemsz.Besemer 'de oude' en Pieter Willemsz.Besemer'de jonge' alias Bootser. (G.A.Rotterdam, Recht.Arch.Charlois, inv.nr.12, fol.82.).

Andere kinderen:

 • Heyndrick, ca. 1565, Sandelingen Ambacht - > 1642 Mijnsheerenland
 • Cornelis, ca. 1566, Sandelingen Ambacht - < 1619, Dordrecht
 • Grietje, ca. 1568, Sandelingen Ambacht - < 1619
 • onbekende dochter, ca. 1569, Sandelingen Ambacht - < 1619, Sandelingen Ambacht?
 • Annitgen, ca. 1570, Sandelingen Ambacht - < 6 januari 1618, Rhoon
152/8 <13+?> Anna Leenderts Besemer [Besemer]
Рођење: 1565проц
Свадба: <3> Jacob Roelen Versloot [Versloot] b. 1560проц