Hendrick Hendricks in Burgoengen b. 1425проц d. > 1488 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:230790
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?> Hendrick Hendricks in Burgoengen [in Burgoengen]
Рођење: 1425проц
Смрт: > 1488
Genoemd als inwoner van Dordrecht (1487,1488), genoemd in de dijkkavelingen van de oude Riederwaard als opvolger (voor een kwart) van Person:118105. Sommige publicaties leiden daaruit af dat hij met een dochter van Roelof was getrouwd. De achternaam verwijst vermoedelijk naar de naam van een huis. In het middeleeuwse Dordrecht waren er meerdere huizen die de namen hadden van Europese landstreken.

2

21/2 <1+?> Aert Hendricks [?]
Рођење: 1460проц
Смрт: <28 септембар 1534
Houtkoopman te Dordrecht, raad (1509/1510, 1513/1514), schepen (1517/1518, 1521/1522, 1525/1526, 1529/1530, 1533/1534) en burgemeester (1533/1534) van Dordrecht.

burgemeester Jacob Oem, schepen Pieter Schaert en de burgers Aert Hendrickszoon en Jan Willemszoon werden in 1514 gegijzeld door het graafschap Holland om Dordrecht te dwingen mee te betalen aan een extra belasting (bede)


 • 13-8-1482: 'Alsoe zekere twyst ende gheschylle gheweest tusschen Sijmon Jansz. an die een sijde ende Willem Henr(ick)sz. ende Aert Henr(ick)sz, ghebroeders met dat dair die stock cleve mach ter ande(re) sijde. Ende alsoe sij lange teghens malcanderen te recht gegaen hebben soe hebben sij hiet tusschen sprecken van enigh an beijde sijden ghesubmittert ende over gegeven aan vier goede mannen genaempt Sijmon Jans an Rijgaert Florijs ende an Herbaren Boon. Ende Willem Henr(ick)sz. ende Aert Henr(ick)sz. ghebroeders an meester Gerrit van Voern doer waerd(e) mijns ghenad(ige) he(re)n ende an Dirck Jansz. van Driell. Te weten dat Willem ende Aert voorsz. quijtscelden Sijmon Jans. voors. hoere oom van allen erfr(e)cht ende bruijckweer van lant als Sijmon teghenwoerdich besit ende ghebruijct. (achtergrond: 27-7-1492 verkocht Adriaen Romboutsz. voor schepenen van Dordrecht aan zijn zwager Aert Heynricxzoen: een geheel huis en erf. met nog de helft van een geheel huis en erf, beide gelegen aan de 'poortzijde' van Dordrecht, bij de Tolbrug, tussen het huis genaamd Beyeren en het huis dat Gerrit van Hamersteyn toebehoorde. In de tegelijkertijd gepasseerde tweede brief werd bepaald dat Adriaen Romboutszoen uit het voornoemde huis en erf alsmede uit het halve huis en erf 'gebannen'was. In de daarop volgende jaren probeerde Aert het tweede huis geheel in zijn bezit te krijgen, want in de derde brief van 21-6-1492, verkochten (zijn oom) Sijmon Jansz. en Katelijn Willem Aertszoens' weduwe een derde deel van de helft van het voornoemde huis aan Aert Heynrixzoen. Genoemde verkopers zaten Aert een jaar later nog steeds in de weg, want in de derde brief verbood Aert Heynrixzoen met recht verkregen in het jaargeding gehouden op dinsdag na Pinksteren (d.i. 4 juni 1493)'dat men besat een derdedeel vander helft ene gehele huijs en erve' zoals dat in de doorstoken brief omschreven was. Schepenen van Dordrecht bepaalden daarbij, dat Sijmons Janszoen en Katelijn Willem Aertszoens' weduwe uit dit derde deel van de helft van het huis en erf 'gebannen waren met een 'vredeban' en dat Aert alle rechten had verworven. In de vijfde brief d.d. 2 juni 1494 tenslotte, verkocht Adriaen Aert Colensz., als man en voogd van Kathelijn Aertsdochter, mede namems de broers Jan Aertsz. en Thonis Aertsz. (machtiging met een 'stedebrief' van Gorinchem), een 'vijffthalven' (4,5 ofwel 2/9) deel van een geheel huis aan de poortzijde van Dordrecht, tussen het huis van Adriaen Romboutsz. en 'den Rooschilt' aan Aert Heynricxzoen. Hoewel nergens sprake is van het resterende 1/9 deel, had Aert Hendricxsz. het tweede huis nu waarschijnlijk geheel in handen. Enkele jaren later was hij nog in het bezit van het eerste huis, want op 3-2-1506 verkocht Aert Heynricxszoen een jaarlijkse erfrente van 1 pond groot Vlaams aan (zijn schoonzuster) Marighe Jacob Jan Weynsdochter, verzekerde op het gehele huis en erf,'daer hij in woont',gelegen aan de poortzijde bij de Tolbrug, tussen het huis van Lijsbet weduwe van Gerrit van Hamersteyn en het huis genaamd Beyeren. Het tweede huis wordt ook genoemd, en wel in een extract uit het register van wijlen meester Adriaen Wouters, secretaris van Dordrecht. Hierin is sprake van de verkoop op 2-4-1538 door Dirck Adriaensz. die backer van een geheel huis en erf, gelegen aan de poortzijde 'op die vogelmerct', tussen 'den Roeden Schilt' en het huis van Toenigen Aert Henricxsz weduwe et altra. Deze laatste brief is doorstoken met een tweetal latere, waarin als belending werden genoemd: het huis van Anthonetta Aert Heynricxz weduwe (9-9-1550), resp het huis van Cornelis de Jonge (17-11-1559), man van haar kleindochter Hillegond Wensen. Wellicht waren de 'Vogelmerct' (nu: Groenmarkt) uit 1538 en de 'Vogelenzanc' uit 1417 een en dezelfde.)
 • 1487: vermeld onder de hoofdgelden van Dordrecht, in het kwartier tussen Tollebrug en Wijnbrug: 'Henrick in burgoen(gen) staat op IJ 1/2 pond; cort jairlicx an lant XI st.IIIJ d'.
 • 1488: vermeld onder de hoofdgelden van Dordrecht: 'Ith. noch ontfh. van Henrick Henricxz. in Burgoen(gen) van korsmis anno LXXXVIJ: I lb VIIJ st.'.
 • 15-4-1505: Aert Heyndricx, voogd van Heijdrick, onmondige zoon van Claes Buijs Heijnrickszoen.
 • 26-5-1512: Aert Heynricxz. 'is gereijst vander stede wege den XXVIen meij tot Bruyssel'.
 • 1513: vermeld onder de ontvangsten van geleende penning 'geleent bijden poorteren hijernae gescreven': Aert Henricxz. IJ pnd (grot)en.
 • 15-3-1513: Aert Heijnricxz. calengierde de koop van 5 morgen lands die Herber inden Kivit Jansz. binnen het jaar verkocht heeft aan Jan Prs. gelegen in Henrickijden ambocht, genoemd den Kivit.
 • 17-3-1514: Aert Heijnricksz. calengierde opnieuw de 5 mogen in Henrickijden ambocht genaam den Kivit.
 • 4-5-1518: Jan Ockers en Aert Heijnricksz. onze mede schepen calengierden het jaargeding dat meester Willem Luef heeft betreffende een rente op een huis en erf in Dordrecht.
 • 1527: 'noch beth(ael)t Aert Heijnricxz. van twaleff merck hout'.
 • 5-6-1527: Aernt Heynricksz. belend aan buitendijks land in West-Barendrecht.
 • 12-2-1528: Aert Henricksz.,'onsen ouden rade', genoemd als eenvan de toeziende voogden van Kathelijn Aertdochter, weduwe van Pieter Pietersz.; voogden zijn Cornelis Aertsz. en Matheeus Dircks van Heeraertsberch.
 • 1529: vermeld onder 'Oncost van hout...": 'Noch bethaelt Aert Heijnrickz van vier mercken (...) Noch Aert Heij(n)ricxz voors. beth(aelt) van negendalff hondert en vier vuet plancken.'
 • 1535: onder de lijftochten: 'Heynrick in Burgoen(gen), nu Aert Heynricxz. wedue I lb. X st.' en Ariaenken Aert Heynrickxz.docht(e)r X st.'
 • 1542: de weduwe van Aert Henricxz., wonende tot Dordrecht, verkoopt aan de grafelijkheid een rente van 191 lb.
 • 22-9-1544: Beatris Jansdr. poorteresse tot Dordrecht, impetrante, contra Thoentgen weduwe en boedelhoudster van wijlen Aernt Heynricxz., mede poorteresse tot Dordrecht.
 • 24-8-1545: Joost Jansz., poorter der stede van Dordrecht, belijdt dat hij verkocht heeft aan Teuntje Jacob Jan Wenssendr., weduwe van (Aert) Hendricksz.: 10 morgen land gelegen in het Oudeland van Mijnsheerenland, in een weer houdende tesamen 20 morgen, gemeen voet onder voet met de erfgenamen van Albert Pijnsen en Margriet Pieter Jans' weduwe met haar kinderen; belend ten O: de Oostwater molenvliet, ten Z: de Heerweg, ten W: de kerk en H.Geest van Mijnsheerenland, ten N: de gemenelandswatering.
 • 11-10-1548: land in het Oudeland van Mijnsheerenland omtrent de Oostwatermolen aldaer, in een blok of weer land houdende tesamen 20 morgen, gemeen voet onder voet met Grietje Pieters' weduwe, de erfgenamen van Teuntje Jacob Jan Wensendr., weduwe van Aert Hendricksz., en Tielman Oom Danielsz.; belend ten O: de Oostwatermolenvliet, ten Z: de weg, ten W: Huich Andriesz. van Dordrecht, ten N: de gemenelandsavelingen.
 • 29-5-1551: land in het Oudeland van Mijnsheerenland omtrent de Oostwatermolen aldaar, in een blok van 20 morgen, gemeen voet onder voet met de kinderen van Toontje Jacob Jan Wenssendr., weduwe van Aert Hendriksz. koopman, Aert Danielsz., en de erfgenamen van Adriaen Willemsz. den Hofman, wijlen geechte man van Marijke Margrietendr.; belend ten O: de Oostwatermolenvliet, ten Z: de weg, ten W: Huich Andriesz. uit Dordrecht, ten N: de gemenelands avelingen van Mijnsheerenland.


Zegelde met drie schoorsteenhaken op zilver, het familiewapen van zijn vrouw

3

31/3 <2+?> Jacob Aert Hendricks [?]
Рођење: 1485проц
Свадба: <1> Cornelia Jans van Slingeland [van Slingeland] b. 1490проц d. 20 август 1587
Смрт: <27 јун 1527, Zwijndrecht
Andere kinderen:
 • Adriaen
 • Jan
 • Hillegond


Jacob woonde 'over de oude Mannen Steijgert' (=Manhuissteiger) te Dordrecht. Hij wordt vermoord in Zwijndrecht: 'werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis' (in de bloei van zijn leven).

vermoedelijk wapen van drie hangers (zwart op geel).

4

41/4 <3+1> Margaretha Jacobs Wenssen [Wenssen]
Рођење: ~ 1517, Dordrecht
Свадба: <2> Cornelis Claes van Driel [van Driel] b. 1505проц d. 14 јануар 1555
Смрт: 1597, Dordrecht
Andere kinderen:
 • Anthonis, ca. 1535 - 1572 te Sandelingenambacht / Hendrik Ido Ambacht
 • Isabella, ca. 1535, Dordrecht?
 • Maria, ca. 1537, Dordrecht?
 • Hillegonda, ca. 1541, Dordrecht
 • Jacob, ca. 1543, Dordrecht - 1626
 • Aarnoud, ca. 1545, Dordrecht - 1573
 • Claes, ca. 1545, Mijnsheerenland - 11 november 1603, Westmaas
 • Reijmsburgje, ca. 1546, Dordrecht?
 • Cornelia, ca. 1547, Dordrecht?
 • Anthonia, ca. 1551, Dordrecht?


 • 6 mei 1571 Heyndrick de Raet Heliasz., man van Hillegont Cornelis van Driel Cleysdr., verkoopt aan Adriaen Thonisz.(van Driel): land gelegen in de dijkage van Beijerland onder Mijnsheerenland; deze en andere gronden waren gegeven bij het huwelijk zoals Grietge Cornelis van Driel Cleysz. weduwe tegen Cornelis Splintersz. te haren huize te Dordt heeft verklaard.
 • 7 juni 1575 Margareta Wenssen, weduwe van Cornelis van Driel Claess, verkoopt met consent van Cornelis Thonis (Lodewijcksz.) als voogd van het nagelaten weeskind van Thonis Cornelis van Driel genaamd Ariaen Thonisz.
 • 7 juni 1576 Margaretha Wenss wed(uw)e van Cornelis van Driel Claesz. transporteert een rentebrief van 6 Car.gld. aan Cornelis Thonis., voogd van het achtergelaten weeskind van Thonis Cornelisz. van Driel genaamd Arien Thonisz.
 • 28 februari 1583 transporteren Adriaen Anthoenis van Driel (de zoon van Thonis Cornelisz.van Driel) en Anthonis Geenen (getrouwd met Pieterken Cornelis van Driel), tezamen de helft van 3 morgen 1.1/2 hont land onder IJsselmonde aan Cornelis Anthoenis Lodewijcx (man van Niesje Cornelisdr. van Driel) die reeds een kwart bezat. Het resterende kwart was in het bezit van Hendrick de Raedt (getrouwd met Hildegond Cornelisdr. van Driel).
 • 20 september 1587 transporteert Hendrick de Raedt Elyasz. zijn kwart aan Neysgen Cornelis van Driellen, weduwe van Cornelis Anthonis Loycx, die daarmee het gehele perceel in eigendom had gekregen.
 • Margaretha Wensen werd na het overlijden van haar echtgenoot in het spraakgebruik aangeduid als "Grietje van Driel" en haar naam is op die wijze in de Dordtse geschiedenis vereeuwigd als naamgeefster van "Grietje van Driel's toren". Deze toren is overigens in de loop der tijd nog met verschillende andere namen aangeduid. In 1553 werd deze in het kohier van de 10e penning vermeld: "Den toren van Cornelis Claessoen van Driel staende opter nijeu haven ande waterzij / onder een kelder en(de) bove(n) een kor
 • Volgens het handschrift van Van Goudhoeven stierf Margriet Wentsen "Ao 1597 aet(atis) 80 hadde getrout Cornelis van Driel Claesz. schepen van Dordt Ao 1538 / hadde XI kinderen sij sterf in Mijnsheerenherberge".

5

51/5 <4+2> Niesken Cornelis van Driel [van Driel]
Рођење: 1540проц
Свадба: <3> Cornelis Anthonis van der Giessen (Lodewijks) [van der Giessen] b. 1540проц d. изм 1584 и 1587
Смрт: 23 април 1623, Hendrik Ido Ambacht

6

71/6 <5+3> Antonis Cornelis Lodewycx [Lodewycx]
Рођење: 1565проц
62/6 <5+3> Ariaantje Cornelis van der Giessen [van der Giessen]
Рођење: 1575проц
Свадба: <4> Adriaen Pauwels ? (den Ouden Dijckgraeff) [Cranendonck] b. ~ 1565 bur. 29 септембар 1646, Hendrik Ido Ambacht
Смрт: <26 април 1627, Ridderkerk
Andere kinderen:
 • Roockgen, 12 december 1607, Ridderkerk
 • Jenneken, 30 november 1609, Ridderkerk

7

91/7 <7+?> Cornelis Teunis Lodewijcxs [Lodewijcxs]
Рођење: ~ 1600, Sandelingenambacht
Свадба: <5> Heijlken Jacobsdr Besemer [Besemer] b. 1600проц d. изм 1650 и 1659, Hendrik Ido Ambacht
Смрт: 8 јануар 1686, Hendrik Ido Ambacht
Belijdenis dec. 1629. Begraven in de kerk van Hendrik Ido Ambacht. Grafschrift: Hier Leyt begraven Cornelis Anthonis lodewyckx was out 85 iaren sterf den 8 ianuarius anno 1686 - Boven de tekst een wapen, voorstellende 3 naast elkaar geplaatste schoorsteenhalen, midden boven vergezeld van een vijfpuntige ster.
82/7 <6+4> Pauwel Ariens Cranendonck (Romeijn) [Cranendonck]
Хришчанство крштење: 7 мај 1606, Ridderkerk
Свадба: <6> Teuntjen Emonds van Jonkholt [van Jonkholt] c. 13 јул 1603 d. <20 новембар 1634, Ridderkerk
Смрт: изм 13 јул 1663 и 19 децембар 1665
In 1632, korte tijd na zijn huwelijk met de dochter van de schout van Ridderkerk, kocht Pauwel Ariensz. Cranendonck land onder Oud-Reijerwaard en een huis aan de Kerksingel op het dorp Ridderkerk. Wellicht was deze koop te hoog gegrepen, want een jaar later verkocht hij het land alweer, terwijl hij ook een huis van de hand deed. Enige jaren na het overlijden van zijn eerste echtgenote verkocht hij enige bezittingen, vermoedelijk om de koop van een groot huis (met 4 haardsteden) in het dorp Ridderkerk te kunnen bekostigen. Dit huis droeg de naam "Wapen van Rome" en lag aan de oostzijde van de Zeedijk (nu: Ring-of Molendijk), tegenover de "Dorpssteenstraat", m.a.w. op het punt waar de dorpsstraat van Ridderkerk op die dijk aankwam. Het "Wapen van Rome" was een herberg of tapperij, waar zich allerhande dorps-activiteiten afspeelden: zo werden er vanaf 1646 vele akten van de notaris Engelbrecht van der Grijp gepasseerd "ten huize van Pouwels Arijens Cranendonck".

Waard van het "Wapen van Rome" in Ridderkerk, gekocht op 14 juni 1636 van Teus Meuss.

Met Palus Aryensen Romeyn (=Kraenendonck), Cornelis Aertsen Leeuwenburch en Jacob Aryensen Nuchteren, allen wonende te Ridderkerk, verklaarde Huyser bij akte van 21-2-1640 400 Car.gld schuldig te zijn aan de heer Johan Volls, magistraat van Dordrecht, welke bedrag zij beloofden over een jaar terug te betalen. (GA Dordrecht, ona inv.nr.63, fol.32).

Op 22 mei 1647 transporteerde Aryen Quirijnen Huyser de jonge aan Pouwels Aryensden Kraenendonck 3 morgen 68 roeden in het 'Duyffhuys, de 68e hoef in Oud-Reijerwaard.(ARA,ora RK inv.nr.10.fol.141 e.v.). Dezelfde dag werd er ten behoeve van Huyser een schuldbrief opgemaakt ten bedrage van 1421 Car.gld.(ARA,ora RK inv.nr.10,fol.100 e.v.).

kocht in 1652 1 1/2 morgen zaailand in "den Brouwer" in Nieuw-Reijerwaard

Op 16-4-1653 verklaarde Huyser met Jacob Aryensz. Nuchteren, Pouwels Aryensz. Cranendonck en Jacob Leendertsz. Slickerveer, allen wonende onder Ridderkerk, 600 Car.gld. schuldig te zijn aan Neeltie Abrahamsdr.(GA Dordrecht, ona inv. nr.91 fol.121.).

kocht in 1657 een aantal koeien

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 7/10, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Jan Willemsz Romeijn verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Ingensz, gaermeester van de verpondinge 72 gulden. Maertge Cornelis, wonende in de Grient alhier, weduwe van Willem Cornelisz Romeijn, geassisteerd door Pouwels Arijensz Cranendoncq,haar voogd, stelt zich borg.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 51/94, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Pouwels Arijensz Kraenendonck bekent schuldig te zijn aan Philps en Jacob Rentier te Rotterdam, als voogden van de nagelaten weeskinderen van Susanna Dircx, weduwe van Mathijs Huijbrechtsz van Sittert, een bedrag van 800 gulden. Vincent Franssen Danckert - oud heemraad - en Willem Dircxsz, timmerman, zijn borg.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 53/97, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Pouwels Arijensz Kraenendonck, 41 jaar, verklaart op verzoek van Cleijsgen Pietersdr., weduwe van Cornelis Foppen de jonge, dat hij eergisteren in de avond aanwezig was in het Wapen van Rome (eigenaar hiervan) en daarbij getuige was dat Abraham Joosten, wever, Huijch Cornelisz uitmaakte voor 'jonge schapendief'.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 87/157, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Willem Dircxsz, timmerman 46 jaar, Arijen Quierijnen Huijser, 36 jr, Dirck Arijensz op 't Dorp, 48 jr, Pleun Querijnen Huijser, 40 jr, Cornelis Cornelisz Kuit 40 jaar, Harmen Lenert Vrancken 60 jaar en Cornelis Willemsz Schansman 34 jaar, verklaren op verzoek van Hermen Celosse, predikant, dat zij ten huize van Pouwels Arijensz Kranendonck zijn geweest en vertellen over de predikant en zijn vrouw, die zich verschillende malen onbehoorlijk zouden hebben gedragen.

Tweede huwelijk (29 mrt 1637, Ridderkerk) met Ariaentje Leendertsdr aen Dijck. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Derde huwelijk (10 apr 1639, Ridderkerk) met Grietje Jacobs. Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

 • Ariaentje, 11 december 1639, Ridderkerk
 • Arien, 17 november 1641, Ridderkerk
 • Annetien, 24 april 1644, Ridderkerk
 • Arijen, 28 oktober 1646, Ridderkerk - 28 november 1708, Ridderkerk
 • Neeltjen, 6 mrt 1650, Ridderkerk
 • Jacob, 23 juni 1652, Ridderkerk - 8 december 1705, Ridderkerk
Grietje hertrouwde met (Ridderkerk, 10 januari 1666) met Bastiaen Cornelisz. op den Dijck.

8

101/8 <8+6> Emond Pauwels Cranendonck [Cranendonck]
Хришчанство крштење: 16 октобар 1633, Ridderkerk
Свадба: <7> Ariaentje Dirks Verduin [Verduin] c. 21 децембар 1631, Ridderkerk
Waard van Het Wapen van Rome in Ridderkerk

Op 18 juli 1668 stelde de te Ridderkerk wonende Emond Pouwelsen Craenendonck zich als borg voor de onder die jurisdictie woonachtige Aryen Quirijnen Huyser de jonge.(ARA,ona RK inv.nr.6991,akte d.d. 18-7-1668).

Emont Pauwelsz. Cranendonck was als erfgenaam van de familie Jonckholt vermoedelijk reeds op jonge leeftijd behoorlijk vermogend. Wellicht gaf deze relatieve rijkdom er in verband met zijn slechte gezondheid aanleiding toe om reeds op 21-jarige leeftijd zijn testament te maken.

In 1656 kocht Emont een huis met boomgaard aan de dorpshaven van Ridderkerk. Enige maanden na deze koop trad hij in het huwelijk met Ariaantje Dircksdr. Verduijn, waarbij zij huwelijkse voorwaarden sloten: indien een van hen beiden binnen 3 jaar zonder nageslacht zou komen te overlijden, zouden de ingebrachte goederen terugvallen aan hun respectievelijke erfgenamen.

Uit diverse akten blijkt, dat Emont Pauwelsz. Cranendonck naast het huis aan de haven ook eigenaar was van een drietal boomgaarden en van land in Oud-Reijerwaard (3 morgen 150 roeden) en in de "buitennoorden". Door een overstroming als gevolg van "onbehoorlijk bedijken", was de ingezaaide zomergerst op dit laatste land in het seizoen van 1658 verloren gegaan. Het land in Oud-Reijerwaard verkocht hij in 1664 aan zijn neef Arij Jacobsz. van der Zegen.

In 1664 werd op tamelijk grote schaal vlas ingekocht door enige inwoners van Ridderkerk, waaronder Emont Pauwelsz. Cranendonck. Wellicht betrof het hier een kleinschalige "industrie", waarbij vlas tot linnen werd verwerkt.

Andere kinderen:

 • Arien, 8 september 1658, Ridderkerk
 • Dirck, 23 mei 1660, Ridderkerk
 • Pauwel, 9 november 1664, Ridderkerk
 • Anna, ca 1667, Ridderkerk - > 1705, Strijen
 • Neeltje, 14 juli 1669 ,Ridderkerk
 • Lijntje, 31 mei 1671, Ridderkerk - 12 december 1753, Oost-Barendrecht
belijdenis: Ridderkerk, 28 maart 1657
112/8 <9+5> Leendert Cornelisse Lodewijks [?]
Рођење: 1645проц
Брачно одобрење: <8> Marijcke Adriaens Pauw [Pauw] c. 3 новембар 1641, Hendrik Ido Ambacht
Смрт: >17 јануар 1717
belijdenis 12 april 1691 Hendrik Ido Ambacht Woonden allebei ten tijde van huwelijk bij de Oostendam, woonde 1717 in Nieuw Beijerland