Roelof van Emmichoven b. 1340проц d. ~ 1388 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:118097
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Roelof van Emmichoven [Emmichoven]
Рођење: 1340проц
Смрт: ~ 1388
Andere kinderen:
 • Willem van Ginnip, ca. 1370 - < 4 juli 1411
 • Emond van Emmichoven, 1385 - > 1455

Pastoor van Maarheze van 1368-1388. Maarheze ligt in de heerlijkheid Cranendonck die o.a. ook Eindhoven omvat. In de heerlijkheid Cranendonck lagen grote kerkelijke bezittingen, de pastoor was dus een belangrijke partner voor de wereldlijke heer. Zegelt in 1386 als raad van de heer van Horne, Altena en Kurtersem. Roelof had tenminste 3 zonen, vermoedelijk bij 3 verschillende vrouwen (als pastoor was hij niet getrouwd). Zijn zoon Edmond was in 1455 commandeur van de Maltezer Orde.

Zijn wapen (na hem ook door de Cranendoncks van IJsselmonde gebruikt) is samengesteld uit het wapen van Horne (de grootvader van Willem II was Engelbert van Horne: 3 jachthoorns) gecombineerd met het wapen van Emmichoven uit het land van Altena (2 afgewende zalmen).

Image:Wapencdonck.jpg

2

21/2 <1> Jan Roelofs Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1385проц
Смрт: > 1454, Ridderkerk
Andere kinderen:
 • Jan, ca. 1420 - > 1464
 • Willem, ca. 1425 - > 20 maart 1471

Beleend met 7 m. land in Spijk onder Emmikhoven bij dode van zijn broer Willem van Gennep (1411). Landpoorter van Dordrecht (1445-1450). Dit was een burger, die was vrijgesteld van de verplichting om in de stad te wonen. Met behoud van alle rechten en plichten van het poorterschap. Hij woonde in de Riederwaard. In de periode 1443-1453 werd hij vermeld als eigenaar van 5 morgen land in de kort tevoren bedijkte polder Nieuw-Reijerwaard, gelegen achter Slikkerveer.

Een vermelding van 1438 is interessant, waarin een Jan de Meijer Roelofs een rente verkocht, staande een huys en erf tegenover de Schippersliedenkapel te Dordrecht. Een "meijer" was een vertegenwoordiger van de landheer, d.i. een schout, baljuw of rechterlijk ambtenaar. Het is heel goed mogelijk dat dit Jan Roelofs betreft, die dan blijkbaar in Dordrecht en omgeving de belangen van zijn rijke familie (o.a. in het land van Altena) behartigt.

3

31/3 <2> Roelof Jans Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1410проц
Смрт: ~ 1483, Ridderkerk
landpoorter van Dordrecht (1445-1450),evenals zijn vader en zijn beide broers . Heemraad van de Reijerwaard 1454, schout van Ridderkerk 1459-1460, waarsman van Oud-Reijerwaard in 1460 en van 1467 tot 1470. Presenteerde samen met met Mr. Dames in 1467 namens de gemeneland voor het Hof te Den Haag bij Karel de Stoute, de nieuwe hertog van Bourgondië. Bezat land in de polder Reijerwaard. Omdat zijn zoon later land blijkt te bezitten die eerst van Claes Loijnck van der Giessen was, was Roelof waarschijnlijk met een dochter van Claes getrouwd. Ter nagedachtenis aan Roelof Jans Cranendonck werd een mis gelezen uit de opbrengst van een stuk land groot 2 morgen 60 roeden (vermeld vanaf 1497-1561). Hij was ook bedijker van het nieuwe land van Ridderkerk.

Andere kinderen:

 • Cornelis, ca. 1440 - < 23 april 1520, Ridderkerk
 • Jacob, ca. 1440 - > 4 augustus 1506, Ridderkerk
 • Heijn, ca. 1450
 • Jan, ca. 1450 - < 12 september 1514, Dordrecht
 • Pieter, ca. 1450 - > 1 november 1502

4

51/4 <3> Nn [?]
Рођење: 1435проц
42/4 <3+?> Gerrit Roelofs Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1445проц
Свадба: <1> Beatrijs [?] b. 1450проц d. > 1513
Смрт: ~ 1514, Reijerwaard
Begraven in de kerk van Ridderkerk.

Andere kinderen:

 • Cornelis, ca. 1460
 • Jan, ca. 1465 - < 1527, Dordrecht


 • 1453 de waarsman van de polder Oud-Reijerwaard betaalde een vergoeding aan Roel Cranendonck en Gerrit Roelofsz., die respectievelijk 7 en 2 dagen in de molen gewerkt hadden. Het is aantrekkelijk om in deze twee personen vader en zoon Cranendonck te zien, vooral omdat zij in de rekening direct na elkaar genoemd werden.
 • Ca. 1460 een van de "ghemeenen bueren" van Ridderkerk, die 1/3 deel van het benodigde geld voor de aanbesteding van nieuwe kerk inlegden. Hieruit blijkt wel, dat Gerrit Roelofsz. op dat moment reeds tot de kapitaalkrachtige inwoners van Ridderkerk behoorde, terwijl zijn vader Roel Cranendonck, die ook op de lijst voorkomt, nog in leven was. De verklaring voor dit "eigen vermogen" van Gerrit Roelofsz. zou gezocht kunnen worden in een erfenis van moederszijde. Opmerkelijk is in dat verband, dat het land dat Gerrit Roelofsz. in (Nieuw-?) Reijerwaard via zijn vader Roel Cranendonck in eigendom kreeg, geheel afkomstig was van Claes Loijnck (van der Ghiessen).
 • 1464 ontving geld van de polder Oud-Reijerwaard, omdat "hij die kae bij die wacht hoel stopte" en in 1469 kregen hij en enkele anderen (onder wie Jacop Roelofsz. en Neel Roelen) elk 2 stuiver omdat zij het hout van de as door de sluis bij de molen hadden gebracht en 3 stuivers vanwege verteringen.
 • 1497 heemraad
 • wordt in het register van dijkkavelingen in Reijerwaard "domis" (heer) genoemd.
 • Van 1484 tot 1511 genoemd als landeigenaar in de polder Oud- Reijerwaard, vermoedelijk als opvolger in landerijen van zijn vader Roelof Jansz. Cranendonck. In 1497 bezat hij daar samen met zijn broer Jacob Roelofsz. ruim 8 morgen land in het weer naast "het Gat van den Dijck 9 mergen min 65 roe". Dit belendende weer werd in de cohieren van de 10e penning uit 1557 en 1561 nog steeds met die naam aangeduid, waarbij zeer opmerkelijk is, dat in het aangrenzende weer de erfgenamen van Cornelis Gerritsz. (Cranendonck) uit Hendrik Ido Ambacht de eigenaren waren! Hoewel hiermee nog niet bewezen is, dat Cornelis Gerritsz. een zoon van Gerrit Roelofsz. was, wordt deze mogelijkheid wel zeer aannemelijk, vooral omdat hij vermoedelijk een dochter Beatrijs had (gehuwd met Pauwels Adriaensz.), die in dat geval vernoemd zou zijn naar haar grootmoeder Beatrijs, de vrouw van Gerrit Roelofsz.! Jaarlijks kwam in de polderrekeningen van Oud-Reijerwaard een post voor, waarbij Gerrit Roelofsz. een vergoeding kreeg vanwege een op zijn land gelegen kade, waartegen men bemaalde. Uit latere rekeningen blijkt dat deze kade gelegen was tegen de "opvliet" bij de watermolen achter Gerrit Roelofsz. Behalve Gerrit Roelofsz. ontving overigens ook steeds een andere persoon een gelijke vergoeding voor de andere helft van de kade, blijkbaar omdat het belendende stuk land van twee verschillende eigenaren was.
 • In de polderrekening over het jaar 1514 werd de vergoeding voor de gehele kade (dus niet meer gesplitst in twee helften) uitgekeerd aan Gerrit Roelen weduwe met enkele anderen: Gerrit Gerritsz., Jan Soet en Jan Gerritsz. Deze laatste personen ontvingen de vergoe- ding in de periode 1515-1529, zonder dat daarbij de weduwe van Gerrit Roelofsz. nog werd vermeld. Opmerkelijk is, dat Ariaen Cleysdochter, die in 1545 eenmaal als de weduwe van Gerrit Roelofsz. werd aangeduid, vanaf 1530 tot in 1556 deze jaarlijkse vergoeding van het gemeneland ontving wegens "die kae tegen den op- vlyet" in Oud-Reijerwaard! Toch lijkt aannemelijk dat Gerrit Roelofsz. slechts eenmaal getrouwd is geweest: in 1545 en 1550-1568 is sprake van de memorie van "Gherit Roeloffsz. ende Beatris sijn wijff". Uit de rekeningen van de kerkmeesters van Ridderkerk blijkt, dat voor de memorie van Gerrit Roelofsz. op dinsdag een mis gezongen moest worden door de pastoor en dat deze of de koster een mis moest zingen bij het koor en het graf.
Opmerkingen: De eenmalige vermelding in 1545 van Adriana Cleijsdochter als zijn weduwe moet vermoedelijk verklaard worden uit het gebruik van een versteend patroniem, zodat zij niet de weduwe was van Gerrit Roelofsz. maar van diens zoon Gerrit Gerritsz.! Het gebruik van het versteende patroniem Roelofsz. kwam overigens nog enkele malen voor: zo werd Gerrit Gerritsz. in 1540/'43 aangeduid als Gerrit Roelen, en werd de weduwe van diens zoon Gerrit Gerritsz. nog in 1561 vermeld als Gerrit Roelen weduwe. Adriana Cleijsdochter is overleden rond 1557, toen als de eigenaren van de landerijen onder Ridderkerk werden genoemd de erfgenamen van Gerrit Roelen, wonende in Sint-Anthoniepolder. Daarbij was sprake van meerdere stukken land onder Ridderkerk, ondermeer een perceel van 1 morgen 70 roeden in Oud-Reijerwaard, dat in 1550 door Gerrit Gerritsz.(Cranendonck) verkocht werd, en een buitendijks "uitergors" van 2 morgen (vermeld vanaf 1551), dat ca.1575 in bezit was van Zeger Gerritsz.(Cranendonck) te Westmaas. Uit de vererving van deze landerijen, met name de verkoop in 1580 van het buitendijkse land door de voogden van de weeskinderen van Gerrit Gerritsz. en Zeger Gerritsz.(Cranendonck), blijkt dat deze weeskinderen en de daaruit spruitende familie Cranendonck te Westmaas van Gerrit Roelofsz. afstamden. Zeer verwarrend is, dat in dezelfde omgeving (IJsselmonde en Barendrecht) vanaf ca.1550 de Leidenaar Gerrit Roelofsz.(Vermij) veelvuldig in de bronnen opduikt als hoogheemraad en eigenaar van land in West- IJsselmonde

5

91/5 <5+?> Aert Hendricks [?]
Рођење: 1460проц
Смрт: <28 септембар 1534
Houtkoopman te Dordrecht, raad (1509/1510, 1513/1514), schepen (1517/1518, 1521/1522, 1525/1526, 1529/1530, 1533/1534) en burgemeester (1533/1534) van Dordrecht.

burgemeester Jacob Oem, schepen Pieter Schaert en de burgers Aert Hendrickszoon en Jan Willemszoon werden in 1514 gegijzeld door het graafschap Holland om Dordrecht te dwingen mee te betalen aan een extra belasting (bede)


 • 13-8-1482: 'Alsoe zekere twyst ende gheschylle gheweest tusschen Sijmon Jansz. an die een sijde ende Willem Henr(ick)sz. ende Aert Henr(ick)sz, ghebroeders met dat dair die stock cleve mach ter ande(re) sijde. Ende alsoe sij lange teghens malcanderen te recht gegaen hebben soe hebben sij hiet tusschen sprecken van enigh an beijde sijden ghesubmittert ende over gegeven aan vier goede mannen genaempt Sijmon Jans an Rijgaert Florijs ende an Herbaren Boon. Ende Willem Henr(ick)sz. ende Aert Henr(ick)sz. ghebroeders an meester Gerrit van Voern doer waerd(e) mijns ghenad(ige) he(re)n ende an Dirck Jansz. van Driell. Te weten dat Willem ende Aert voorsz. quijtscelden Sijmon Jans. voors. hoere oom van allen erfr(e)cht ende bruijckweer van lant als Sijmon teghenwoerdich besit ende ghebruijct. (achtergrond: 27-7-1492 verkocht Adriaen Romboutsz. voor schepenen van Dordrecht aan zijn zwager Aert Heynricxzoen: een geheel huis en erf. met nog de helft van een geheel huis en erf, beide gelegen aan de 'poortzijde' van Dordrecht, bij de Tolbrug, tussen het huis genaamd Beyeren en het huis dat Gerrit van Hamersteyn toebehoorde. In de tegelijkertijd gepasseerde tweede brief werd bepaald dat Adriaen Romboutszoen uit het voornoemde huis en erf alsmede uit het halve huis en erf 'gebannen'was. In de daarop volgende jaren probeerde Aert het tweede huis geheel in zijn bezit te krijgen, want in de derde brief van 21-6-1492, verkochten (zijn oom) Sijmon Jansz. en Katelijn Willem Aertszoens' weduwe een derde deel van de helft van het voornoemde huis aan Aert Heynrixzoen. Genoemde verkopers zaten Aert een jaar later nog steeds in de weg, want in de derde brief verbood Aert Heynrixzoen met recht verkregen in het jaargeding gehouden op dinsdag na Pinksteren (d.i. 4 juni 1493)'dat men besat een derdedeel vander helft ene gehele huijs en erve' zoals dat in de doorstoken brief omschreven was. Schepenen van Dordrecht bepaalden daarbij, dat Sijmons Janszoen en Katelijn Willem Aertszoens' weduwe uit dit derde deel van de helft van het huis en erf 'gebannen waren met een 'vredeban' en dat Aert alle rechten had verworven. In de vijfde brief d.d. 2 juni 1494 tenslotte, verkocht Adriaen Aert Colensz., als man en voogd van Kathelijn Aertsdochter, mede namems de broers Jan Aertsz. en Thonis Aertsz. (machtiging met een 'stedebrief' van Gorinchem), een 'vijffthalven' (4,5 ofwel 2/9) deel van een geheel huis aan de poortzijde van Dordrecht, tussen het huis van Adriaen Romboutsz. en 'den Rooschilt' aan Aert Heynricxzoen. Hoewel nergens sprake is van het resterende 1/9 deel, had Aert Hendricxsz. het tweede huis nu waarschijnlijk geheel in handen. Enkele jaren later was hij nog in het bezit van het eerste huis, want op 3-2-1506 verkocht Aert Heynricxszoen een jaarlijkse erfrente van 1 pond groot Vlaams aan (zijn schoonzuster) Marighe Jacob Jan Weynsdochter, verzekerde op het gehele huis en erf,'daer hij in woont',gelegen aan de poortzijde bij de Tolbrug, tussen het huis van Lijsbet weduwe van Gerrit van Hamersteyn en het huis genaamd Beyeren. Het tweede huis wordt ook genoemd, en wel in een extract uit het register van wijlen meester Adriaen Wouters, secretaris van Dordrecht. Hierin is sprake van de verkoop op 2-4-1538 door Dirck Adriaensz. die backer van een geheel huis en erf, gelegen aan de poortzijde 'op die vogelmerct', tussen 'den Roeden Schilt' en het huis van Toenigen Aert Henricxsz weduwe et altra. Deze laatste brief is doorstoken met een tweetal latere, waarin als belending werden genoemd: het huis van Anthonetta Aert Heynricxz weduwe (9-9-1550), resp het huis van Cornelis de Jonge (17-11-1559), man van haar kleindochter Hillegond Wensen. Wellicht waren de 'Vogelmerct' (nu: Groenmarkt) uit 1538 en de 'Vogelenzanc' uit 1417 een en dezelfde.)
 • 1487: vermeld onder de hoofdgelden van Dordrecht, in het kwartier tussen Tollebrug en Wijnbrug: 'Henrick in burgoen(gen) staat op IJ 1/2 pond; cort jairlicx an lant XI st.IIIJ d'.
 • 1488: vermeld onder de hoofdgelden van Dordrecht: 'Ith. noch ontfh. van Henrick Henricxz. in Burgoen(gen) van korsmis anno LXXXVIJ: I lb VIIJ st.'.
 • 15-4-1505: Aert Heyndricx, voogd van Heijdrick, onmondige zoon van Claes Buijs Heijnrickszoen.
 • 26-5-1512: Aert Heynricxz. 'is gereijst vander stede wege den XXVIen meij tot Bruyssel'.
 • 1513: vermeld onder de ontvangsten van geleende penning 'geleent bijden poorteren hijernae gescreven': Aert Henricxz. IJ pnd (grot)en.
 • 15-3-1513: Aert Heijnricxz. calengierde de koop van 5 morgen lands die Herber inden Kivit Jansz. binnen het jaar verkocht heeft aan Jan Prs. gelegen in Henrickijden ambocht, genoemd den Kivit.
 • 17-3-1514: Aert Heijnricksz. calengierde opnieuw de 5 mogen in Henrickijden ambocht genaam den Kivit.
 • 4-5-1518: Jan Ockers en Aert Heijnricksz. onze mede schepen calengierden het jaargeding dat meester Willem Luef heeft betreffende een rente op een huis en erf in Dordrecht.
 • 1527: 'noch beth(ael)t Aert Heijnricxz. van twaleff merck hout'.
 • 5-6-1527: Aernt Heynricksz. belend aan buitendijks land in West-Barendrecht.
 • 12-2-1528: Aert Henricksz.,'onsen ouden rade', genoemd als eenvan de toeziende voogden van Kathelijn Aertdochter, weduwe van Pieter Pietersz.; voogden zijn Cornelis Aertsz. en Matheeus Dircks van Heeraertsberch.
 • 1529: vermeld onder 'Oncost van hout...": 'Noch bethaelt Aert Heijnrickz van vier mercken (...) Noch Aert Heij(n)ricxz voors. beth(aelt) van negendalff hondert en vier vuet plancken.'
 • 1535: onder de lijftochten: 'Heynrick in Burgoen(gen), nu Aert Heynricxz. wedue I lb. X st.' en Ariaenken Aert Heynrickxz.docht(e)r X st.'
 • 1542: de weduwe van Aert Henricxz., wonende tot Dordrecht, verkoopt aan de grafelijkheid een rente van 191 lb.
 • 22-9-1544: Beatris Jansdr. poorteresse tot Dordrecht, impetrante, contra Thoentgen weduwe en boedelhoudster van wijlen Aernt Heynricxz., mede poorteresse tot Dordrecht.
 • 24-8-1545: Joost Jansz., poorter der stede van Dordrecht, belijdt dat hij verkocht heeft aan Teuntje Jacob Jan Wenssendr., weduwe van (Aert) Hendricksz.: 10 morgen land gelegen in het Oudeland van Mijnsheerenland, in een weer houdende tesamen 20 morgen, gemeen voet onder voet met de erfgenamen van Albert Pijnsen en Margriet Pieter Jans' weduwe met haar kinderen; belend ten O: de Oostwater molenvliet, ten Z: de Heerweg, ten W: de kerk en H.Geest van Mijnsheerenland, ten N: de gemenelandswatering.
 • 11-10-1548: land in het Oudeland van Mijnsheerenland omtrent de Oostwatermolen aldaer, in een blok of weer land houdende tesamen 20 morgen, gemeen voet onder voet met Grietje Pieters' weduwe, de erfgenamen van Teuntje Jacob Jan Wensendr., weduwe van Aert Hendricksz., en Tielman Oom Danielsz.; belend ten O: de Oostwatermolenvliet, ten Z: de weg, ten W: Huich Andriesz. van Dordrecht, ten N: de gemenelandsavelingen.
 • 29-5-1551: land in het Oudeland van Mijnsheerenland omtrent de Oostwatermolen aldaar, in een blok van 20 morgen, gemeen voet onder voet met de kinderen van Toontje Jacob Jan Wenssendr., weduwe van Aert Hendriksz. koopman, Aert Danielsz., en de erfgenamen van Adriaen Willemsz. den Hofman, wijlen geechte man van Marijke Margrietendr.; belend ten O: de Oostwatermolenvliet, ten Z: de weg, ten W: Huich Andriesz. uit Dordrecht, ten N: de gemenelands avelingen van Mijnsheerenland.


Zegelde met drie schoorsteenhaken op zilver, het familiewapen van zijn vrouw
62/5 <4+1> Gerrit Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1465проц
Свадба: <2> Adriana Cleijs [?] b. 1485проц d. ~ 1557
Смрт: < 1530, Ridderkerk
Landbouwer. Vermeld als eigenaar van een perceel grond van 4 morgen en 70 roeden in de polder Oud-Reijerwaard. Vanaf 1504 kwam hij in aanmerking voor een jaarlijkse vergoeding vanwege de kade op zijn land. Waarsman van de polder Oud-Reijerwaard van 1506-1508. Heilige Geestmeester van Ridderkerk in 1513. In 1522 pachtte hij een stuk land vermoedelijk aan de noordzijde van de (Hor)dijk van de Nieuw-Reijerwaard.

Andere kinderen:

 • Gerrit, ca. 1510, Ridderkerk - ca. 1557, Sint Anthoniepolder
73/5 <4+1> Willem Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1470проц
Смрт: >25 јун 1543
Andere kinderen:
 • Gerrit, ca. 1500
 • Herper, ca. 1500
 • Huijg, ca. 1500
 • Joost, ca. 1500 - < 1557, Oost IJsselmonde
in de rekeningen van de Nieuw-Reijerwaard 1521/22 en 1524 aangeslagen voor pacht aan deze dijk aan de noordzijde van de polder, d.i. de Hordijk tussen Nieuw-Reijerwaard en Oost-IJsselmonde
84/5 <4+1> Cornelis Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: ~ 1485, Ridderkerk
Смрт: ~ 1556, Sandelingen Ambacht
Andere kinderen:
 • Adriaan, ca. 1528

Eerste huwelijk met Mariken Lambrechts Willemsdr. Uit dit huwelijk:

 • Gerrit, ca. 1510

6

131/6 <9+?> Jacob Aert Hendricks [?]
Рођење: 1485проц
Свадба: <3> Cornelia Jans van Slingeland [van Slingeland] b. 1490проц d. 20 август 1587
Смрт: <27 јун 1527, Zwijndrecht
Andere kinderen:
 • Adriaen
 • Jan
 • Hillegond


Jacob woonde 'over de oude Mannen Steijgert' (=Manhuissteiger) te Dordrecht. Hij wordt vermoord in Zwijndrecht: 'werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis' (in de bloei van zijn leven).

vermoedelijk wapen van drie hangers (zwart op geel).
112/6 <7> Pieter Willems Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1505проц, IJsselmonde
Смрт: >2 јун 1557, Oost-IJsselmonde
Boer aan de Hordijk te IJsselmonde, vermeld te Oost IJsselmonde (1543-1557). Gebruikte vermoedelijk 2,5 morgen eigen land in Oost Barendrecht (1542), gebruikte land in Oost en West IJsselmonde (rond 1555). Hoogheemraad en schout.

Andere kinderen:

 • Willem, ca. 1535, Oost IJsselmonde - < 8 augustus 1598, IJsselmonde

Tweede huwelijk met een onbekende vrouw. Kinderen uit dit huwelijk:

 • Cornelis, ca. 1545, IJsselmonde - 1602/1603, IJsselmonde
 • Huijg, ca. 1545, Oost IJsselmonde - 28 augustus 1615, IJsselmonde

Zij hertrouwde met Bouwen Adriaensz.

Een mogelijke aanwijzing voor de herkomst van Pieter Willemsz. is to vinden in het kohier van de l0e penning van (Oost-) Barendrecht uit 1542: Pieter Willem Gerritsz. gebruikte toen 2 1/2 morgen eigen land 34. Het lijkt waarschijnlijk, dat deze in Barendrecht genoemde Pieter Willem Gerritsz. en de stamvader van het geslacht Cranendonck in IJsselmonde een en dezelfde zijn: in 1543 verkocht Pieter Willemsz. land in Oost-IJsselmonde, waarbij een zekere Willem Gerritsz. borg voor hem was. Overigens moet hij niet worden verward met Pieter Willemsz. (Winter), geboren ca. 1514, die in 1539 genoemd wordt als heemraad van de polder Charlois en in 1543 als gebruiker van land in de polder Dirk Smeetsland onder Charlois. Uit de kohieren van de l0e penning van IJsselmonde blijkt, dat Pieter Willemsz. rond 1555 to IJsselmonde land gebruikte in het Oostambacht en in de polder 68 Morgen onder West-IJsselmonde. In de kohieren van Oost- en West-IJsselmonde van respectievelijk 1557 en 1558 waarn deze landerijen in gebruik bij zijn weduwe, helaas zonder dat hierbij haar naam werd genoemd. Het huis dat zij bewoonde onder Oost-IJsselmonde was (vanuit het westeinde komend) het derde huis van het dorp en behoorde met een aanslag van 3 pond tot de tien hoogst getaxeerde. Uit het kohier van 1562 blijkt, dat de weduwe van Pieter Willemsz. bruikster was van drie van de vier percelen land onder IJsselmonde waarin Pieter Willemsz. in 1555 vermeld werd, terwijl het vierde stuk (4 morgen, eigendom van Mr. Huijg van Eijnden to Delft) gebruikt werd door zoon Pieter Pietersz. (Cranendonck). In 1555 gebruikten de twee oudste zoons Gerrit en Pieter Pietersz. land en een huis met boomgaard onder West-IJsselmonde, maar werden zij nog niet vermeld als eigenaars of gebruikers onder Oost-IJsselmonde. Vermoedelijk heeft na het overlijden van Pieter Willemsz. een boedelscheiding plaatsgevonden, waarbij de weduwe het beheer kreeg over de erfenis van de jongste kinderen, terwijl de twee oudste zoons Gerrit en Pieter hun erfdeel reeds ontvingen. De weduwe hertrouwde na 1562 met een zekere Bouwen Adriaensz, die vanaf 1573 vermeld werd als gebruiker van de bovengenoemde percelen land in het Oudeland van IJsselmonde.

Wapen: 2 rode hoorns op goud + 2 zalmen in vrijkwartier.
103/6 <6+2> Lenert Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: ~ 1511, Ridderkerk
Свадба: <4> Mariken Wouters [?] b. 1510проц d. > 1579
Смрт: > 1580, Ridderkerk
Bouwman in Oud-Reijerwaard. Heemraad van Ridderkerk. Kerkmeester van Ridderkerk (1552), Verkoopt op 20-4-1547 een rente op 3 1/2 morgen land met huis, berg, boomgaard en teling in het Oudeland van Ridderkerk
124/6 <8> Beatrijs Cornelis Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: ~ 1531
Свадба: <5> Pauwel Adriaens [Cranendonck] b. ~ 1517 d. изм 1567 и 1574
Смрт: изм 1574 и 1577

7

171/7 <13+3> Margaretha Jacobs Wenssen [Wenssen]
Рођење: ~ 1517, Dordrecht
Свадба: <6> Cornelis Claes van Driel [van Driel] b. 1505проц d. 14 јануар 1555
Смрт: 1597, Dordrecht
Andere kinderen:
 • Anthonis, ca. 1535 - 1572 te Sandelingenambacht / Hendrik Ido Ambacht
 • Isabella, ca. 1535, Dordrecht?
 • Maria, ca. 1537, Dordrecht?
 • Hillegonda, ca. 1541, Dordrecht
 • Jacob, ca. 1543, Dordrecht - 1626
 • Aarnoud, ca. 1545, Dordrecht - 1573
 • Claes, ca. 1545, Mijnsheerenland - 11 november 1603, Westmaas
 • Reijmsburgje, ca. 1546, Dordrecht?
 • Cornelia, ca. 1547, Dordrecht?
 • Anthonia, ca. 1551, Dordrecht?


 • 6 mei 1571 Heyndrick de Raet Heliasz., man van Hillegont Cornelis van Driel Cleysdr., verkoopt aan Adriaen Thonisz.(van Driel): land gelegen in de dijkage van Beijerland onder Mijnsheerenland; deze en andere gronden waren gegeven bij het huwelijk zoals Grietge Cornelis van Driel Cleysz. weduwe tegen Cornelis Splintersz. te haren huize te Dordt heeft verklaard.
 • 7 juni 1575 Margareta Wenssen, weduwe van Cornelis van Driel Claess, verkoopt met consent van Cornelis Thonis (Lodewijcksz.) als voogd van het nagelaten weeskind van Thonis Cornelis van Driel genaamd Ariaen Thonisz.
 • 7 juni 1576 Margaretha Wenss wed(uw)e van Cornelis van Driel Claesz. transporteert een rentebrief van 6 Car.gld. aan Cornelis Thonis., voogd van het achtergelaten weeskind van Thonis Cornelisz. van Driel genaamd Arien Thonisz.
 • 28 februari 1583 transporteren Adriaen Anthoenis van Driel (de zoon van Thonis Cornelisz.van Driel) en Anthonis Geenen (getrouwd met Pieterken Cornelis van Driel), tezamen de helft van 3 morgen 1.1/2 hont land onder IJsselmonde aan Cornelis Anthoenis Lodewijcx (man van Niesje Cornelisdr. van Driel) die reeds een kwart bezat. Het resterende kwart was in het bezit van Hendrick de Raedt (getrouwd met Hildegond Cornelisdr. van Driel).
 • 20 september 1587 transporteert Hendrick de Raedt Elyasz. zijn kwart aan Neysgen Cornelis van Driellen, weduwe van Cornelis Anthonis Loycx, die daarmee het gehele perceel in eigendom had gekregen.
 • Margaretha Wensen werd na het overlijden van haar echtgenoot in het spraakgebruik aangeduid als "Grietje van Driel" en haar naam is op die wijze in de Dordtse geschiedenis vereeuwigd als naamgeefster van "Grietje van Driel's toren". Deze toren is overigens in de loop der tijd nog met verschillende andere namen aangeduid. In 1553 werd deze in het kohier van de 10e penning vermeld: "Den toren van Cornelis Claessoen van Driel staende opter nijeu haven ande waterzij / onder een kelder en(de) bove(n) een kor
 • Volgens het handschrift van Van Goudhoeven stierf Margriet Wentsen "Ao 1597 aet(atis) 80 hadde getrout Cornelis van Driel Claesz. schepen van Dordt Ao 1538 / hadde XI kinderen sij sterf in Mijnsheerenherberge".
152/7 <11> Pieter Pieters Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1530проц, IJsselmonde
Свадба: <7> Adriaentge Gerrits [?] b. 1530проц d. 1609
Смрт: 1600, IJsselmonde
Boer aan de Hordijk onder Oost IJsselmonde. Heemraad 1561-1571, schout 1575-1601 van Oost-IJsselmonde, laagheemraad 1578-1600 van Dirk Smeetsland en Mr. Arends van der Woudensland, dijkgraaf 1588 van IJsselmonde, hoogheemraad 1589-1601 van West-IJsselmonde.Begraven in de kerk van IJsselmonde.
183/7 <10+4> Margrietje Lenerts Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1535проц
Смрт: < 1581, Ridderkerk
Andere kinderen:
 • Claes, ca. 1557, Ridderkerk - ca. 1627, Ridderkerk
 • Dirk, ca. 1562, Ridderkerk
 • Jan, ca. 1563, Ridderkerk
 • Daniel, ca. 1568, Ridderkerk - < 25 mei 1648
194/7 <11> Niesje Pieters Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1540проц, IJsselmonde
Свадба: <8> Johan Jans in ’t Veld [in ’t Veld] b. 1540проц d. 2 децембар 1612
Смрт: ~ 1580, IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Jan, ca. 1565, Oost-IJsselmonde
205/7 <11> Gerrit Pieters Cranendonck (Bootser) [Cranendonck]
Рођење: 1540проц
Смрт: изм 30 април 1575 и 5 август 1575, West-IJsselmonde
146/7 <10+4> Sijken Lenarts Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1550проц
Свадба: <9> Jan Damen van der Linden [Linden] b. 1545проц d. <4 април 1593
Смрт: >4 април 1598
167/7 <12+5> Adriaen Pauwels ? (den Ouden Dijckgraeff) [Cranendonck]
Рођење: ~ 1565, Ridderkerk
Свадба: <10> Ariaantje Cornelis van der Giessen [van der Giessen] b. 1575проц d. <26 април 1627, Hendrik Ido Ambacht
Сахрана: 29 септембар 1646, Ridderkerk, in de kerk
Andere kinderen:
 • Roockgen, 12 december 1607, Ridderkerk
 • Jenneken, 30 november 1609, Ridderkerk

Eerste huwelijk (9 Nov 1597, Ridderkerk) met Roockghen Goossen Schilperoort, dochter van Goossen Adriaensz Schilperoort en weduwe van Gerrit Cranendonck.

Zijn ouders waren al voor 1577 overleden, daardoor had hij op jonge leeftijd al landerijen in bezit. De percelen land, die tijdens zijn minder- jarigheid reeds op zijn naam stonden, waren de twee gorzen tegen het Oudeland en het land in de "Diercoop" in Nieuw-Reijerwaard. Mede daardoor was hij al op 25-jarige leeftijd heemraad van Ridderkerk en bleef dat 35 jaar tot 1628. Zijn groeiende welstand blijkt uit de belastingkohieren van 1627, hij was toen voor f.13.000,- gegoed en bezat meer dan 30 morgen land.

Betrok in 1597 de Paradijshoeve in Ridderkerk (huidig adres van Oostmolendijk 82) vermoedelijk de ouderlijke woning van zijn eerste vrouw. Zijn verkocht haar boerderij in Poortugaal maar het echtpaar behield haar land in Ridderkerk. Kocht in 1599 meer gorzen bij Oud-Reijerwaard. In 1627 koopt hij het land van zijn stiefkinderen in Ridderkerk. In 1638 bezit hij vijf haardsteden en een vermogen van 8000 pond. Zijn beide getrouwde dochters hebben dan een eigen vermogen van 5000 en 8000 pond. In 1639 verkoopt hij zijn boerderij aan zijn schoonzoon Jacob Gerrits voor 9250 pond. Na zijn overlijden bezat hij meer dan fl.10000 in geld en waardepapieren.

Hij was waarsman van Oud-Reijerwaard, dijkgraaf van Oud- en Nieuw-Reijerwaard 1611-1628. Heemraad en schepen van Ridderkerk. 1625/1626 plaatsvervangend schout van Ridderkerk.

De moeder van Adriaen was een Cranendock. Hij zegelde met het wapen van Cranendonck en de meer prestigieuze naam Cranendonck werd door zijn nageslacht overgenomen.

8

251/8 <17+6> Niesken Cornelis van Driel [van Driel]
Рођење: 1540проц
Свадба: <11> Cornelis Anthonis van der Giessen (Lodewijks) [van der Giessen] b. 1540проц d. изм 1584 и 1587
Смрт: 23 април 1623, Hendrik Ido Ambacht
232/8 <15+7> Anthonis Pieters Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1567проц, IJsselmonde
Свадба: <12> Soetje Simons [?] b. 1571проц d. >24 октобар 1610, Ridderkerk
Смрт: >29 јул 1641, West-IJsselmonde
Schipper van een marktschuit.
283/8 <18+?> Lenaert Foppen van Driel [van Driel]
Рођење: ~ 1568
Брачно одобрење: <13> Marijken Cornelis [?] b. ~ 1571 d. фебруар 1651, Ridderkerk
Свадба: <13!> Marijken Cornelis [?] b. ~ 1571 d. фебруар 1651, Rijsoord
Смрт: 1 фебруар 1635, Rijsoord
Andere kinderen:
 • Maertge
 • Grietken, 13 november 1594, Rijsoord
 • Heijltjen, 20 april 1597, Rijsoord - < mei 1641, Rijsoord
 • Arien, 23 januari 1600, Rijsoord
 • Fop, 23 januari 1600, Rijsoord - > 14 mei 1666
 • Maritge, 16 januari 1605, Rijsoord - < 5 juni 1658
 • Barbertie, 10 juni 1607, Rijsoord

Schout van Rijsoord, eigenaar van de brug bij Rijsoord 1617, leenman van Wassenaar 1613. Lenert en Marijke doen op 19 december 1634 belijdenis.

De brug van Rijsoord werd in 1543 over de Waal geslagen, bewesten de Rijsoordse kerk, ter vervanging van het oude schuitveer dat hier sedert 1332 dienst deed. Voor herstelling van de brug gaf Prins Willem van Oranje op 4 december 1582 toestemming de kosten hiervoor te mogen verhalen uit een omslag over alle morgens (1 morgen = 93 A 94 ca.) der Zwijndrechtse Waard, mits de ingelanden dan voortaan vrijgesteld zouden zijn van bruggegeld. In 1615 werd zij (de brug van Rijsoord) “door ouderdom en tlanck gebruyck vergaen ende ontramponeerd bevonden”. Lenaert wilde op zijn kosten de brug wel herstellen als hij alle rechten erbij over kon nemen. Men ging akkoord maar na herstel ging hij ook van de Waardbewoners bruggegeld eisen. Er ontstond een proces, dat in april 1617 eindigde in een arbitrale uitspraak: voor immer zouden allen, vallende onder de schouw van Zwijndrecht, vrijgesteld zijn van bruggegeld, mits éénmaal betalende een som van 3 stuivers voor iedere morgen die de Waard telde.
214/8 <18+?> Daniel Fopsz van Driel [van Driel]
Рођење: 1570проц
Свадба: <14> Aaltje Cornelisdr Romeyn [Romeyn] , Ridderkerk
Свадба: <15> Jorisje Pieters [?] b. 26 јануар 1586 d. 15 октобар 1650, Barendrecht
Смрт: изм 1634 и 1648
Boer. "gaarmeester der verpondingen" van Ridderkerk (1595-1598), armmeester van Barendrecht (1619-1621), heemraad van Oost-Barendrecht (1619-1634) en hoogdijkheemraad van Barendrecht (1624, 1625). Verkoopt 5 9 1595 een huis aan de Drogedijk aan Geert Willems Snijder.
265/8 <19+8> Adriaantje Jans in ’t Veld [Veld]
Рођење: 1574, Oost-Barendrecht
Смрт: <29 децембар 1613, West-IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Jan, ca. 1596, < 1644
 • Leendert, ca. 1599, Barendrecht - < 1657
 • Robbrecht, ca. 1604, Barendrecht - > 1654, Poortugaal
 • Pieter (tweede met die naam), ca. 1606, Barendrecht? - ca. 1666
276/8 <20+?> Hendrik Gerrits Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1575проц
Смрт: >20 септембар 1618
Boer te Katendrecht, kerkmeester te Charlois 1601-1602

Andere kinderen:

 • Gerrit
 • Lijntgen
 • Jochem
 • Grietje

Tweede huwelijk (10 april 1611, Ridderkerk) met Hilletje Teunisdr. Kinderen uit dit huwelijk:

 • Arij
 • Annijge
 • Maeijcken
Hilletje hertrouwt met Dirck Adriaensz van Stel.
227/8 <14+9> Wouter Jans [?]
Рођење: ~ 1578
Свадба: <16> Marijtgen Gijsbrecht Pieters Meeuwenhil [Meeuwenhil] b. 1585проц d. > 1658, Mijnsheerenland
Смрт: ~ 1640
Heemraad van Groote Lindt (1605/06) waar hij tot 1607 in de Zwijndrechtse Waard woonde. Als man en voogd van Marichgen Ghijsbrecht P Meeuwenhil dochter, transporteerde hij op 22-05-1606 aan Adriaen Cortiaensz. Ruyter, heemraad van Mijnsheerenland, 3 mergen in het Oudeland van Moerkerken. Dit land was Wouter via zijn vrouw aangekomen bij overlijden van haar "bestevader" Pieter Cornelis Joosten. Van 1607 tot medio 1634 woonde hij te Mijnsheerenland. Op 16-04-1633 werd voor de te Mijnsheerenland wonende Wouter Janss. een schuldbrief opgemaakt ten behoeve van Johan van den Hoonert te Dordrecht ten bedrage van 300 Cgl. Blijkens een akte van 12-06-1634 was Wouter Jansz. toen 55 jaar oud. Bij akte van 27-06-1634 verklaarde Wouter Janss., wonende te Mijnsheerenland, 621 Cgl schuldig te zijn aan de nagelaten weeskinderen van Dirck Adriaenss. Joncksten Dronckert, in leven marktschipper en korenkoper op Goidschalksoord, en dat inzake zekere afgerekende schulden en van een obligatie, waarvoor zijn zoon Jan Wouteren, wonende in Sint-Anthoniepolder zich als borg had gesteld. Deze schuldbrief werd teniet gedaan na vertoning aan de secretaris op 02-08-1639. Wellicht vanwege financiële moeilijkheden deed Wouter zijn boerderij en landerijen onder Mijnsheerenland van de hand en hij verhuisde in de loop van 1634 naar de Blaak onder Heinenoord. Wouter Janss., wonende aan de Blaak onder Heinenoord, transporteerde op 09-11-1634 aan de heren en regenten van het Arme Weeshuys binnen Dordrecht een hoeve aan de noordzijde van "den dorpwech" waarin hij gewoond had met twee (hooi)bergen, twee keten en een boomgaard, en dat alles staande op grond van het voornoemde weeshuis. Op 01-07-1635 werd in de kerk van Heinenoord het eerste gebod afgekondigd van de verkoop van een "huys en berch" met beplanting etc. aan sheerendijck aan de Blaak onder Heinenoord, dat Cornelis Teuniss. aan Wouter Janss. had verkocht. De waarde was getaxeerd op 300 gld. Op 19-07-1635 betaalde Wouter de aanslag voor de 40e penning hierover. Van 10-09-1642 dateren de voorwaarden en kondities waarop Claes Jacobss. Blaeck als curator van de boedel van zaliger Wouter Janss., in het openbaar en ten overstaan van de schout en gerechten van Heinenoord, diens nagelaten "huys met een schuer stouck keet en berch" met de beteling, bedden, dekens, kussens, linnen, tin, houtwerk, beesten etc. zou gaan verkopen. De boerenwoning werd voor 222 gld. gekocht door Ghijsbrecht Wouterss. waarbij Jan Wouterss. "sijnen broeder" en Willem Bastiaenss. Snider "sijnen swager" zich borg stelden. Ghijsbrecht, Jan en Sijken Wouters en Willem Bastiaenss. Snider kochten beesten, inboedel en landbouwgereedschappen etc., waarbij ze ook voor elkaar als borg optraden. Aardig is ook dat in de boedel een "hellebaert en degen" werd aangetroffen. Huis en inboedel werden dus door de zoons en dochters gekocht en brachten totaal 346 gld. 18 st. op. Blijkens een akte van 18-06-1658 was Marichie Gijsberts, weduwe van Wouter Jansz, nog in leven. Zij compareerde op die datum voor de notaris te Mijnsheerenland met haar zoon Gijsbert Woutersz. Kennis
248/8 <16+10> Pauwel Ariens Cranendonck (Romeijn) [Cranendonck]
Хришчанство крштење: 7 мај 1606, Ridderkerk
Свадба: <17> Teuntjen Emonds van Jonkholt [van Jonkholt] c. 13 јул 1603 d. <20 новембар 1634, Ridderkerk
Смрт: изм 13 јул 1663 и 19 децембар 1665
In 1632, korte tijd na zijn huwelijk met de dochter van de schout van Ridderkerk, kocht Pauwel Ariensz. Cranendonck land onder Oud-Reijerwaard en een huis aan de Kerksingel op het dorp Ridderkerk. Wellicht was deze koop te hoog gegrepen, want een jaar later verkocht hij het land alweer, terwijl hij ook een huis van de hand deed. Enige jaren na het overlijden van zijn eerste echtgenote verkocht hij enige bezittingen, vermoedelijk om de koop van een groot huis (met 4 haardsteden) in het dorp Ridderkerk te kunnen bekostigen. Dit huis droeg de naam "Wapen van Rome" en lag aan de oostzijde van de Zeedijk (nu: Ring-of Molendijk), tegenover de "Dorpssteenstraat", m.a.w. op het punt waar de dorpsstraat van Ridderkerk op die dijk aankwam. Het "Wapen van Rome" was een herberg of tapperij, waar zich allerhande dorps-activiteiten afspeelden: zo werden er vanaf 1646 vele akten van de notaris Engelbrecht van der Grijp gepasseerd "ten huize van Pouwels Arijens Cranendonck".

Waard van het "Wapen van Rome" in Ridderkerk, gekocht op 14 juni 1636 van Teus Meuss.

Met Palus Aryensen Romeyn (=Kraenendonck), Cornelis Aertsen Leeuwenburch en Jacob Aryensen Nuchteren, allen wonende te Ridderkerk, verklaarde Huyser bij akte van 21-2-1640 400 Car.gld schuldig te zijn aan de heer Johan Volls, magistraat van Dordrecht, welke bedrag zij beloofden over een jaar terug te betalen. (GA Dordrecht, ona inv.nr.63, fol.32).

Op 22 mei 1647 transporteerde Aryen Quirijnen Huyser de jonge aan Pouwels Aryensden Kraenendonck 3 morgen 68 roeden in het 'Duyffhuys, de 68e hoef in Oud-Reijerwaard.(ARA,ora RK inv.nr.10.fol.141 e.v.). Dezelfde dag werd er ten behoeve van Huyser een schuldbrief opgemaakt ten bedrage van 1421 Car.gld.(ARA,ora RK inv.nr.10,fol.100 e.v.).

kocht in 1652 1 1/2 morgen zaailand in "den Brouwer" in Nieuw-Reijerwaard

Op 16-4-1653 verklaarde Huyser met Jacob Aryensz. Nuchteren, Pouwels Aryensz. Cranendonck en Jacob Leendertsz. Slickerveer, allen wonende onder Ridderkerk, 600 Car.gld. schuldig te zijn aan Neeltie Abrahamsdr.(GA Dordrecht, ona inv. nr.91 fol.121.).

kocht in 1657 een aantal koeien

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 7/10, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Jan Willemsz Romeijn verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Ingensz, gaermeester van de verpondinge 72 gulden. Maertge Cornelis, wonende in de Grient alhier, weduwe van Willem Cornelisz Romeijn, geassisteerd door Pouwels Arijensz Cranendoncq,haar voogd, stelt zich borg.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 51/94, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Pouwels Arijensz Kraenendonck bekent schuldig te zijn aan Philps en Jacob Rentier te Rotterdam, als voogden van de nagelaten weeskinderen van Susanna Dircx, weduwe van Mathijs Huijbrechtsz van Sittert, een bedrag van 800 gulden. Vincent Franssen Danckert - oud heemraad - en Willem Dircxsz, timmerman, zijn borg.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 53/97, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Pouwels Arijensz Kraenendonck, 41 jaar, verklaart op verzoek van Cleijsgen Pietersdr., weduwe van Cornelis Foppen de jonge, dat hij eergisteren in de avond aanwezig was in het Wapen van Rome (eigenaar hiervan) en daarbij getuige was dat Abraham Joosten, wever, Huijch Cornelisz uitmaakte voor 'jonge schapendief'.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 87/157, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Willem Dircxsz, timmerman 46 jaar, Arijen Quierijnen Huijser, 36 jr, Dirck Arijensz op 't Dorp, 48 jr, Pleun Querijnen Huijser, 40 jr, Cornelis Cornelisz Kuit 40 jaar, Harmen Lenert Vrancken 60 jaar en Cornelis Willemsz Schansman 34 jaar, verklaren op verzoek van Hermen Celosse, predikant, dat zij ten huize van Pouwels Arijensz Kranendonck zijn geweest en vertellen over de predikant en zijn vrouw, die zich verschillende malen onbehoorlijk zouden hebben gedragen.

Tweede huwelijk (29 mrt 1637, Ridderkerk) met Ariaentje Leendertsdr aen Dijck. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Derde huwelijk (10 apr 1639, Ridderkerk) met Grietje Jacobs. Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

 • Ariaentje, 11 december 1639, Ridderkerk
 • Arien, 17 november 1641, Ridderkerk
 • Annetien, 24 april 1644, Ridderkerk
 • Arijen, 28 oktober 1646, Ridderkerk - 28 november 1708, Ridderkerk
 • Neeltjen, 6 mrt 1650, Ridderkerk
 • Jacob, 23 juni 1652, Ridderkerk - 8 december 1705, Ridderkerk
Grietje hertrouwde met (Ridderkerk, 10 januari 1666) met Bastiaen Cornelisz. op den Dijck.
Джерельна довідка за населеним пунктом