Raden Nganten Tohpati / Nunggak Semi Asma

Из пројекта Родовид

Особа:188673
Рођени род R Ng Tohpati
Пол женски
Цело име (рођено) Raden Nganten Tohpati / Nunggak Semi Asma
Родитељи

Raden Ngabei Tohpati - III [R Ng Tohpati]

Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo [R Ng Sontoturonggo - I]

[1][2]

Догађаји

Рођење: Level 3 = Buyut ke 1 Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)

Рођење једног детета: Raden Rara Suparti [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Matangsaparno [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Prawiroharjono [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Rara Sutinem [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Nganten Soesinah [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Rara Slamet Salami [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden P C Sudarno Doyosaputro [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Nganten Sumiyem [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Notosudarmo [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Rara Sri Kuning [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Nganten Reksosunarno [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Nganten Mangunatmodjo [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Ngabei Marnopranoto [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Nganten Sastropanitro [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Sunaryo [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Prawirosupono [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Nganten Wiryodikoro [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Ngabei Kirdopranoto [R Ng Tohpati]

Рођење једног детета: Raden Ngabei Jogohartono [R Ng Tohpati]

Титуле : [[Special:Titleline/Kawiwitan gelar Tohpati hingkang kaparingaken Kanjeng Sinuhun Pakubuwana X dumateng panjenenganipun Tohpati I Sareng Trah/keturunan mijil wanita [ Raden Nganten ] Kawastanan NUNGGAK SEMI ASMA "TOHPATI"|Kawiwitan gelar Tohpati hingkang kaparingaken Kanjeng Sinuhun Pakubuwana X dumateng panjenenganipun Tohpati I Sareng Trah/keturunan mijil wanita [ Raden Nganten ] Kawastanan NUNGGAK SEMI ASMA "TOHPATI"]], saking hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Si

Свадба: Raden Tohpati bin Wiryowardono [R Ronggo Prawirodikromo]

Напомена

Dengan mengucap Syukur Ke hadirat ALLAH Subbhanawattaalla, pengunggah telah dapat mengupdate Sarasilah TRAH R Ayu TOHPATI binti R Ng SONTOTURONGGO, diunggah dari data asli:

 • 1) Buku silsilah keluarga Besar TOHPATI-Surakarta, dari keturunan R NG Sontoturongo, pancer: BPH Suronegoro (putra mantu PB II, Surakarta), diselesaikan pada awal tahun 2011;

Genelogycal diunggah dalam Website:http://id.rodovid.org/wk xxxxx yang dikerjakan oleh Haji R.Widodo AS, di Surabaya, bersama hard copy. Sehubungan pengunggah adalah masih keturunan Trah :

 • dari Eyang Kakung garis Ibu, adalah sbb: HR Widodo AS(pengunggah), bin R Ayu Roesmini, binti R.B.Roestamadji_R Ay Koesmini_, bin R Mashoedan/R.A.A.Kromodjoyo Adinegoro IV(Bupati Mojokerto), bin R Aersadan/R.A.A.Kromodjoyo Adinegoro III, (Bupati Mojokerto), bin R.Ismail/Mas Bei Kromowidjoyo, bin Kyai Onggodjoyo, bin Mas Pekik/Kyai Tumenggung Dermoyudo IV - Bupati Surabaya
 • Dari Eyang Putri Garis Ibu, adalh sbb: HR Widodo AS(pengunggah), bin R Ayu Roesmini. binti R Ay Koesmini_R.B.Roestamadji, bin R.Ng.Djajasoebrata bin R Tumenggung Djayadiredja, bin R Bei Kertadiredja, bin R Adipati Brotodiningrat, Bupati Purwokerto 1816-1830.
 • dari Eyang Kakung garis ayah, adalah sbb: HR Widodo AS, bin R Ach.Soesandi, bin R Ach Notoadiputro, bin R Panji Djoyoprayitno, bin RM Bei Prawirodirdjo, bin RM Tumenggung Djoyodirono III, bin RM Adipati Djoyodirono II, Kyai Tumenggung Djoyodirono I(Bupati Kanoman Surabaya), bin Kyai Tumenggung Onggodjoyo I(Bupati Pasuruan 1679-1686), bin Ki Ageng Brondong/ Pangeran Lanang Dangiran.
 • dari Eyang putri garis ayah, adalah sbb: HR Widodo AS, bin R Ach Soesandi, bin R Ayu Artinah, binti R Hardjoadiwinoto, bin R Ngabei Kertoyudo II, bin R.Panji Djayengrono/RTP Tjokronegoro I, bin Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro (Bupati Kasepuhan Surabaya 1752-1783), bin Kyai Tumenggung Onggodjoyo I(Bupati Pasuruan 1679-1686), bin Ki Ageng Brondong/ Pangeran Lanang Dangiran.

Pengunggah Silsilah juga membuat Silsilah dari pancer keluarga kedua orang tua (Ayah/Ibu) serta keluarga kedua Eyang_Buyut, diantaranya adalah:

 • Trah Kyai Ageng Brondong / Pangeran Lanang Dangiran _ Surabaya
 • Trah Kyai Dermoyudo_Surabaya s/d Trah Kromodjayan Kasepuhan-Kanoman (Surabaya_Mojokerto)
 • Trah Kyai Nitiadiningrat_Pasuruan s/d Trah Notodiningrat III_Malang
 • Trah Brotodiningratan Banyumas
 • Trah Kyai Tumenggung Poesponegoro Gresik
 • Trah R Adipati Panji Arya Suryowinoto_Gresik
 • Trah Kyai Abdullah - Sumenep Madura;

Serta Silsilah dati pancer isteri pengunggah Silsilah [[Hj Sri Lestari Handayani]] dari pancer keluarga kedua orang tua, dalah sbb

 • Trah Sultan Trenggana_Demak Bintoro;
 • Trah Bandoro Pangeran Harya Soeronegoro (menantu Susuhunan PB II Surakarta)
 • Trah nDoro HOOP_Pekalongan.


Saya sangat menyetujui dari yang ditulis oleh leluhur R.Sastrodihardjo dalam Penutup Sarasilah Diposoepanan, mengenai: PENGET: "Serat sarasilah poeniko kasimpen ingkang ngatos-atos, kengingo kangge tjepenganipoen poetro wajah panjenengan ing tembe wingking. Kedjawi saking poeniko, menawi wonten lepatipoen, kirang-langkoengngipoen, toewin wonten ewah-ewahanipoen, kadosto ewahing poetro, moegi karsohon ngewahi pijambak." ( Silsilah ini untuk disimpan dengan hati-hati, agar dapat dipergunakan sebagai pegangan anak cucu semua dibelakang hari. Selain dari hal tersebut, apabila ada kesalahan, kurang lebihnya serta ada perubahan, seperti misalnya tambahnya putra. Sudi apakiranya untuk menambahkan.")

Dalam menjalankan amanat PENGET tersebut, perlu pengunggah tegaskan bahwa setiap SILSILAH YANG DIBUAT OLEH SIAPAPUN, --> SATU TUJUAN ADALAH UNTUK MEMBANGUN KEMBALI KEAKRABAN/SILATUROCHMI KELUARGA SEMATA, GUNA MENCAPAI IKATAN KELUARGA YANG KUAT_ SEHAT_SEJAHTERA, --> TERLEPAS DARI HAL-HAL NEGATIF (Kasta, Agama, Kepentingan pribadi, Memanipulasi data keluarga dan Diskriminasi); THE GENEALOGICAL / SILSILAH ADALAH MERUPAKAN INFORMASI DATA YANG TERBATAS DALAM HAL TERKAITAN HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH, YANG TELAH DIPAPARKAN DI WEBSITE RODOVID. --> BILAMA MANA DIKEHENDAKI YBS TDK DITULIS ASAL KETURUNAN DSB. DIDALAM SUATU SILSILAH / ATAU MENGHENDAKI MENIADAKAN DIRINYA DARI SILSILAH MAKA KEHENDAK SEPIHAK TSB. TERLEPAS DARI TANGGUNGJAWAB PENGUNGGAH; DAN INI HANYA BERLAKU BAGI YBS DENGAN KELUARGA DIRINYA SENDIRI, TIDAK BERLAKU KEPADA SAUDARA SAUDARA SEKANDUNG.


Mengingat kemajuan Jaman dan Kaidah Agama, maka keberadaan Silsilah dapat dipakai sebagai pedoman untuk beberapa hal yang perlu dihindari dalam hidup berkeluarga,dijelaskan dalam Kitab suci Al Qur'an, Surat An Nisaa

 • ayat 1 : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
 • ayat 23 Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
 • ayat 24 dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
 • Sedangkan pratijau dari Ilmu pengetahuan yang dijelaskan dalam: Dasar-dasar Genetika Biokemis Manusia ( Prof Dr,M.Ismadi –Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta ( akibat in-sex ); serta Hukum dan Budaya.


 • Catatan :

Jenjang susunan pada Silsilah Keluarga atau Genealogy Diagram dibuat / dimulai dari atas yaitu yang tertua kebawah s/d. keturunan termuda, ini menganut pakem budaya Jawa Kasunanan Surakarta Hadiningrat khususnya dan pada umumnya, atau dikenal dengan nama Trah = Keturunan. Penulisan silsilah dibuat rentang jenjang setiap /sampai ke 10(sepuluh) level / graad). Dibuat berdasarkan petujuk membuat silsilah dalam buku "Serat Piagem Sentana “ (gebookteakte) ngrewat sala-silahing ing Kasunanan Surakarta Adiningrat (Paku Buwana)", yaitu dimulai dari:

 • Pancer …………… = Trah adalah nama nenek moyang/leluhur yang dijadikan pedoman cikal bakal yang menurunkan
 • Level/urutan 1 = Anak / putera
 • Level/urutan 2 = Cucu
 • Level/urutan 3 = Buyut
 • Level/urutan 4 = Canggah
 • Level/urutan 5 = Wareng
 • Level/urutan 6 = Udeg-udeg
 • Level/urutan 7 = Gantung Siwur
 • Level/urutan 8 = Gropak senthe
 • Level/urutan 9 = Debog bosok
 • Level/urutan 10 = Galih Asem.

Urutan penulisan dimulai dari Pancer, misal yang dianut pancer laki-laki (patrinial), yang kemudian sampai rentang keturunan kesepuluh (Galih Asem), dan yang kemudian akan menjadi “Pancer” Trah/Keturunan berikutnya. Dengan adanya fasilitas dari genealogical chart di website http://id.rodovid.org/wk/...., maka 10(sepuluh) level / graad oleh penulis diterapkan. Sedangkan dalam hardcopy penyusun gunakan dalam bentuk simbul-simbul yang nampak pada pembagian kelompok level (dapat dilihat samping kiri & di kiri bawah lembar silsilah). Dapatlah kami sampaikan bahwa silsilah ini (Family Tree) pancer Laki-laki terbentuk dan akan berakhir jika keturunan berstatus perempuan. Artinya dari keturunan seorang Ibu yang semula dari marga A, anak keturunannya akan ikut pada suaminya misal marga B. Hal ini tidak mengubah makna apapun, ini hanyalah ilustrasi susunan keluarga walaupun menganut garis perempuan (matrinial) kesemuanya dibuat menganut petunjuk cara menulis silsilah yang benar.

Hormat Pengunggah, HR Widodo AS,

Извори

 1. Struktur Silsilah Keluarga - Raden Trenggono = Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro s/d Kartosuro – Mataram
 2. Buku Silsilah Paku Buwono Susuhunan Surakarta - Pustaka Sarasilah Paku Buwono Susuhunan Surakarta Hadiningrat ing Kraton Surakarta, Kateliti, kawedar lan kaserat dening Raden Mas Tumenggung Sumantri Hendrodipuro (alm), Raden Sukohardjo Hamungrahardjo (alm).

Од прародитеља до унучад

Прародитељи
Raden Ngabei Surodipuro
Рођење: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro, atau Level 1 = Putera no 2 dari R Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro),
Raden Ngabei Tohpati - II
Рођење: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro, atau Level 1 = Putera no 1 dari R Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro),
Титуле : Kaliwon di Kasunanan Surakarta, Gelar asma "TOHPATI", nunggak semi asama saking hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlilan ing ndal
Raden Ngabei Suronagoro III
Рођење: Level 1 = Putera dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Прародитељи
Родитељи
Raden Ngabei Tohpati - III
Рођење: Level 2 = Cucu Raden Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Титуле : Nama gelar ngagem asma "TOHPATI", saking nunggak semi asma hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlil
Свадба:
Свадба:
Свадба:
Свадба: Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
Raden Ngabei Sontoturonggo (Panegar Gamel)
Рођење: Level 2 = Cucu ke 1 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Титуле : Komandan Pasukan Kavaleri Kasunanan Surakarta = Kaliwon Panegar Gamel Kasunanan Surakarta
Raden Nganten Potrobasonto
Рођење: Level 2 = Cucu ke 3 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
Рођење: Level 2 = Cucu ke 2 R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Свадба: Raden Ngabei Tohpati - III
Родитељи
 
== 3 ==
Raden Nganten Undakan Wirodigdo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 2 dari Raden Ngabei Tohpati II (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Свадба:
Свадба: Raden Ngabei Undakan Wirodigdo
Raden Nganten Tohpati / Nunggak Semi Asma
Рођење: Level 3 = Buyut ke 1 Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Титуле : Kawiwitan gelar Tohpati hingkang kaparingaken Kanjeng Sinuhun Pakubuwana X dumateng panjenenganipun Tohpati I Sareng Trah/keturunan mijil wanita [ Raden Nganten ] Kawastanan NUNGGAK SEMI ASMA "TOHPATI", saking hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Si
Свадба: Raden Tohpati bin Wiryowardono
== 3 ==
Деца
Raden Nganten Sastropanitro
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 5 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Sastropanitro
Raden Ngabei Marnopranoto
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Marnopranoto
Raden Nganten Mangunatmodjo
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 3 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Demang Mangunatmojo
Raden Prawirosupono
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Prawirosupono
Raden Nganten Wiryodikoro
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 4 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Wiryodikoro
Raden Ngabei Jogohartono
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 6 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Ayu Sarikanthi
Свадба: Suripah
Raden Ngabei Kirdopranoto
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 7 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Warsitun
Raden Nganten Reksosunarno
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 8 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Reksosunarno
Raden Sunaryo
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 9 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Sawaliyem
Raden Rara Sri Kuning
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 10 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Ngabei Wiropranoto (Ke 1) , Raden Ngabei Tirtowiryatmo (Ke 2)
Raden Prawiroharjono
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 11 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Murni
Raden Matangsaparno
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 12 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Matangsaparno
Raden Rara Suparti
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 13 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Kasikir Ronoatmojo
Raden Rara Sutinem
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 14 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Wiryoatmojo
Raden Nganten Soesinah
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 15 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: R Marcus Herborang / Yasin Marekan
Raden Notosudarmo
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 16 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Sri Rusmi
Raden Nganten Sumiyem
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 17 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: R W Djayeng Sudiro
Raden P C Sudarno Doyosaputro
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 18 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Rr C Sri Rusdiarni
Raden Rara Slamet Salami
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 19 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: R Kusno Sudarmadi
Деца
Унучад
Raden Samsuri
Рођење: Level 5
Raden Ngabehi Priyopranoto
Рођење: Surakarta, Pancer Laki: Level 1 = Putera ke 1 dari R Demangmangunatmojo; Pancer Wanita: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari 2 putera puteri Raden Nganten Mangunatmoj
Свадба: Raden Nganten Priyopranoto
Haji Raden Suyitno Diporeksoko
Рођење: Pancer Laki: Level 1 = Putera ke 2 dari R Demangmangunatmojo; Pancer Wanita: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari 2 putera puteri Raden Nganten Mangunatmoj
Свадба: Hajjah Tukinem
Raden Suparno Parnosucitro
Рођење: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 4 dari 4 putera puteri Raden Ngabei Marnopranoto. NB: putera no 3 meninggal usia balita, dan belum diberi nama.
Свадба: Raden Nganten Sumarmi
Raden Rara Hariyem
Рођење: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari 4 putera puteri Raden Ngabei Marnopranoto.
Raden Rara Haryinah
Рођење: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari 4 putera puteri Raden Ngabei Marnopranoto. NB: putera no 3 meninggal usia balita, dan belum diberi nama.
Унучад

Остали језици